ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ЩЕ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ СТАТУТ НА УЧЕНИЦИТЕ

ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ЩЕ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ СТАТУТ НА УЧЕНИЦИТЕ

Министрите на образованието на ЕС подкрепиха обединяването на усилията на държавите членки в сътрудничество с Европейската комисия за подобряване на обмена на информация за образователния статут на учениците при случаи на мобилност – когато например ученици сменят учебна среда или училище, защото техни родители започват работа и стаж в чужбина. Това е едно от решенията, включени в заключенията на Съвета „Към визия за европейско образователно пространство“, приети на Съвета по образование на 22 май 2018 г., председателстван от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

В заключенията си министрите изтъкват важността за намаляване броя на преждевременно напускащите училище в Европа и необходимостта да се увеличат възможностите за равен достъп до образование и основни умения за всички уязвими групи. Министрите отбелязаха още трудностите, които биха могли да срещнат децата и учениците, когато се завръщат към образователната система в страната си на произход след престой в чужбина в случай на недостатъчна комуникация между националните образователни системи.

Темата бе поставена на европейския дневен ред от министър Вълчев в резултат от успешната дейност на междуведомствения Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици, иницииран от Министерството на образованието и науката на България. За по-малко от година 22 хиляди деца са върнати обратно в образователната система. Според данни, събрани до момента, около 50% от проследените млади хора са заминали в чужбина и не са открити в домовете им от мобилните екипи.

Под лидерството на Българското председателство Съветът на ЕС прие първите заключения на Съвета, чертаещи споделена визия на страните членки за европейско образователно пространство. „Чрез този документ държавите членки на ЕС припознаваме предложението на Комисията и се ангажираме да работим за реализирането му. Следва да се очертаят и конкретни цели и обхват, така че да имаме реализирано европейско образователно пространство до 2025 г. Разбира се, бъдещите действия трябва да допълват и да са в съзвучие с националните системи за образование и обучение“, коментира министър Вълчев.

Освен акцент върху приобщаващото образование, заключенията на Съвета включват важни препоръки към Европейската комисия за следващата програма „Еразъм+”, създаването на „Европейски университети“ и развитието на цифровите умения и дигиталното образование. За „Европейските университети“, Съветът призовава инициативата да бъде географски балансирана. Днешният Съвет прие и две препоръки, които имат за цел да модернизират образователните политики и да допринесат за прилагането на качествени обучителни методи, така че те в по-пълна степен да отговарят на нуждите на хората да живеят и да се развиват в съвременното общество.

Първата препоръка представлява актуализация на рамката за ключовите компетентности за учене през целия живот – един от основополагащите документи в сектор образование. Втората препоръка е посветена на утвърждаването на общите ценности. Настоящите препоръки предлагат държавите членки да насърчават хората да учат повече за Европейския съюз и да опознават многообразието на неговите държави членки. Конкретна инициатива, която би могла да се организира в тази посока, е отбелязването всяка година на доброволен принцип на Деня на Европа в учебна среда.

В рамките на Съвета министрите проведоха политически дебат относно потенциала на университетите за регионалния растеж и за насърчаването на предприемачески и новаторски умения. Програмата на министър Вълчев в Брюксел продължава със среща с еврокомисаря за по въпросите на бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер за бъдещето на Европейските училища, отбелязване на 24 май в Европейската комисия, организирано от Министерството на образованието и науката, съвместно с Министерството на културата и еврокомисар Мария Габриел и отбелязване на 24 май заедно с министъра на Българското председателство Лиляна Павлова и учители и ученици от българската секция на Европейското училище в Брюксел.

Споделете

GoTop