ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ СЕ ПРОВЕЖДА С ВИРТУАЛНИ ПОСЕЩЕНИЯ В УЧИЛИЩА И ФИРМИ

ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ СЕ ПРОВЕЖДА С ВИРТУАЛНИ ПОСЕЩЕНИЯ В УЧИЛИЩА И ФИРМИ

С виртуални разходки из фирми и професионални гимназии в България протича Европейската седмица на професионалните умения. Работодатели и училища, осигуряващи професионално обучение във всички региони на страната, представят различните професии – как се изучават и къде се практикуват.

Петото издание на Седмицата е 100% онлайн събитие, организирано от Европейската комисия в сътрудничество с германското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Поради усложнената епидемична обстановка при нас дните на „Отворени врати“ се провеждат предимно в електронна среда (уебинари, виртуални посещения, кампании в дигиталните медии, онлайн кариерни форуми, Facebook Live, Instagram Live и други онлайн мероприятия). Където е възможно, инициативите се провеждат и на живо, при спазване на всички противоепидемични мерки.

Организират се кампании в дигиталните медии, паради на професиите, посещения на място във фирми, конференции и много други. Различни фирми представят online презентации, а учениците участват със свои разработки по темата.

Активни партньорства има между гимназии и представители на различни сектори на икономиката.

На места се организират видео срещи в платформата ZOOM на ученици с работодатели, демонстрации на практически обучения, презентации за професии, онлайн кариерен форум, онлайн срещи с успели личности в бизнеса и изявени професионалисти, онлайн представяне на специалностите, изучавани в училищата и много др.

Учениците от 131 училища, участващи по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, провеждат първото си „пробно стажуване“ в партниращо предприятие. Пробното стажуване стартира по време на „Седмицата на професионалните умения в България“, чийто мероприятия ще продължат до края на месец декември, при спазване на въведените противоепидемичните мерки в страната.

Споделете

GoTop