ГОДИШНИЯТ ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 2016-2017 Г. БЕШЕ ПРИЕТ

Министерският съвет прие годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища в страната за периода 2016-2017 г.

Докладът съдържа анализ на състоянието на научните изследвания и на международното научно сътрудничество в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България (2017-2030), както и програма за следващата година, включваща целите и мерките за осъществяването им в съответствие с Националната стратегия.

Анализът в доклада показва, че сред учените в България е постигнато приблизително равенство на половете, като жените са 53%, а мъжете – 47% от общия брой изследователи в държавния сектор и в сектор „Висше образование“, като в това отношение страната ни е сред водещите държави в ЕС. През 2017 г., съгласно направено изследване на ЕК, България постига повишение на дела на защитилите образователна и научна степен доктор и на дела на научните публикации на един милион от населението на страната. Чрез увеличението на тези индикатори е постигнат и ръст на иновационния индекс на страната. България е и сред водещите страни в ЕС и по отношение на дела на публикациите на отворен достъп спрямо общия брой научни публикации.

В доклада е представена информация за активността на българските висши училища и научни организации, участващи в 365 проекти на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, с бюджет от 57,6 млн. евро. Участието на България в Рамковата програма се увеличава, като само през последната година са привлечени толкова средства, колкото през първите три взети заедно.

Развитието на науката в България в настоящия период е свързано с консолидирането на капацитет и концентрация на ресурси за решаване на значими обществени предизвикателства. Основен елемент на ефективното и ефикасно изпълнение на политиката за научни изследвания е обвързването й с постигнатите научни резултати. Стратегическа цел за развитие на научния потенциал в България е превръщането на науката в основен фактор за развитието на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности, изграждане на конкурентоспособна национална научна инфраструктура като елемент от Европейското изследователско пространство, модернизация на научните организации и повишаване статута на учения в обществото.

Развитието на научните изследвания в България е свързано и с прилагането на основни политики и тенденции на Европейския съюз. Тези политики са определени от Лисабонската стратегия и приетата нова стратегия „Европа 2020” и са насочени както към интензивно финансиране на изследователски дейности и изграждане на нови научноизследователски инфраструктури, така и към създаване на мрежи от национални и съвместни изследователски програми. Насочени са още към засилване на сътрудничеството на Европа с трети страни, включването им в общи изследователски проекти и мрежи, участие при изграждането на регионално значими научни инфраструктури и поощряване на трансфера на знания и опит.

Споделете

GoTop