ИНОВАЦИИТЕ СА ВЪЗМОЖНИ И В МАЛКИ УЧИЛИЩА

ИНОВАЦИИТЕ СА ВЪЗМОЖНИ И В МАЛКИ УЧИЛИЩА

Учебното съдържание да се адаптира към индивидуалните характеристики на децата, да бъде интересно, достъпно и разбираемо за тях. Върху тази тема успешно работят не само големи училища в областни центрове, а и малки иновативни училища като ОУ „Антон Страшимиров“ в с. Бохот до Плевен. В това училище задачата е особено предизвикателна, тъй като 90% от учениците са от социално слаби семейства, в които не се говори български. В това се увери министърът на образованието и науката акад. Николай Денков, който гостува там днес.

В ОУ „Антон Страшимиров“ обучението започва от нулата, защото преди това децата не са посещавали детска градина. Усилията на преподавателите обаче дават видими резултати както при учениците, така и при техните родители, баби и дядовци, които често се учат да четат и пишат заедно с децата. В Бохот са успели да превърнат училището в желано и привлекателно място, където деца, ученици, учители и родители общуват с доверие и си помагат.

ОУ „Антон Страшимиров“ непрекъснато участва в различни програми и проекти, свързани с интеграцията на деца от етнически малцинства и намаляване на отпадането им от образователната система. Учителите активно обменят добри практики със свои колеги от други училища в рамките на Националната програма „Иновации в действие“. Участват в международен проект по програма „Еразъм +“, чрез който се създават методология и онлайн ресурси за усвояване на базова четивна грамотност, насочена към деца, чийто майчин език е различен от официалния език в страната.

В училището в Бохот се обучават 73 деца, като 12 от тях са в подготвителна група. С тях работят 11 учители и осем непедагогически специалисти.

Споделете

GoTop