ИНТЕРЕСЪТ КЪМ СТУДЕНТСКИТЕ ПРАКТИКИ НАРАСТВА

ИНТЕРЕСЪТ КЪМ СТУДЕНТСКИТЕ ПРАКТИКИ НАРАСТВА

От края на месец май се наблюдава нарастване на интереса от страна на студенти и работодатели към проект „Студентски практики – Фаза 2“, изпълняван от Министерството на образованието и науката. Макар и с по-бавни темпове, дейностите по проекта продължиха да се изпълняват и по време на въведеното извънредно положение през март, а от началото на юни се забелязва значително нарастване на броя на регистрираните за участие студенти и работодатели.

Проектът стартира в средата на януари тази година и до началото на май в информационната му система се бяха регистрирали 740 обучаващи организации и 6414 студенти. Сега работодателите, пожелали да приемат в организациите си студенти за провеждане на практическо обучение, са 1460, а студентите са вече над 16 000. Като ментори, които ще обучават студентите в реална работна среда, са регистрирани 2182 специалисти.

Първите практически обучения в реална работна среда по проект „Студентски практики – Фаза 2“ стартираха в началото март 2020 г. Те бяха на студенти, които се обучават в професионално направление „Биотехнологии“ в Химикотехнологичния и металургичен университет – София, и провеждат своята практика в химическа лаборатория по изпитване на материали. Към момента включени в практическо обучение са 3566 студенти, а 196 вече успешно са приключили своята практика.

Проект „Студентски практики – Фаза 2“ се изпълнява по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Той продължава политиката на министерството във висшето образование, насочена към засилване връзката между образованието и пазара на труда и осигуряване на необходимите кадри за бъдещото развитие на страната. Срокът за изпълнение на проекта е 40 месеца, в които се предвижда 44 000 студенти от 44 висши училища – партньори по проекта, да имат възможността да проведат практическо обучение по специалността, по която се обучават, в реална работна среда. За успешно проведена практика в рамките на 240 часа студентите ще получат стипендия от 600 лв. и сертификат.

Целта е по време на практиката младежите да придобият знания, умения и компетентности, необходими за по-успешната им реализация в социално-икономическия живот на страната. Наличието на добре подготвени специалисти е решаващ фактор за икономическия растеж и иновациите във всяко съвременно общество. Затова с предимство в проекта ще се включват студенти, обучаващи се в професионални направления и специалности, с бъдещ недостиг на пазара на труда.

За участие в проекта могат да кандидатстват всички действащи студенти от висшите училища-партньори по проекта, включени в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката.

Студентите и работодателите, които желаят да участват в проект “Студентски практики-Фаза 2”, следва да се регистрират в електронната платформа на адрес: https://praktiki.mon.bg

Споделете

GoTop