ИЗМЕНЯ СЕ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРИДОБИТА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

Правителството прие промени в Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава-членка.

Наредбата урежда реда и условията за издаване на удостоверения на граждани, които на територията на България са придобили право да упражняват регулирана професия или професия, която не е регулирана в България, но е регулирана в друга държава-членка на ЕС. Удостоверенията се издават от съответните компетентни органи по признаване и от НАЦИД (за нерегулираните в България професии).

С предложените изменения се оптимизират документите, необходими за издаване на удостоверение като вече няма да се изисква копие от документ за самоличност.

Органът по признаване НАЦИД, също така, ще извършва служебна проверка за издадената диплома за завършено образование, дубликат и приложение към нея, доказващи придобитата професионална квалификация на територията на България, когато дипломата е издадена от българско учебно заведение след 01.01.2012 г. Служебно ще се проверява и диплома за средно образование или дубликат, доказващи придобитата професионална квалификация на територията на България, издадени след 01.01.2007 г., както и свидетелство за професионална квалификация, издадено от гимназии след 01.06.2008 г. Служебно ще се проверява и промяната на имената на заявителя – за български граждани – чрез Националната база данни „Население“, поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Споделете

GoTop