ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ Е ОПРЕДЕЛЕНА ЗА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ПРОГРАМАТА

Правителството определи Изпълнителната агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

С решението се предвиждат и промени в Националната методология за определяне на размерите на единна ставка за финансиране на дейности за организация и управление на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, като се прецизира определянето на основата за изчисление на конкретния размер на единната ставка.

По този начин се очаква да се облекчи административната тежест за бенефициентите и Управляващите органи при отчитане и верифициране на разходите за организация и управление, както и да се намали нивото на грешка на програмите, за да се допринесе за по- ефективното използване на европейските фондове.

Споделете

GoTop