ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ОП НОИР СЕ ПРЕИМЕНУВА НА „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ОП НОИР СЕ ПРЕИМЕНУВА НА „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“

Правителството прие промени в устройствения правилник на изпълнителната агенция, която управлява оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР). Променя се наименованието на агенцията и се увеличава числеността й. Целта е да се обезпечи ефективното изпълнение на следващия програмен период.

„Програма за образование“ е новото наименование на изпълнителната агенция, която управлява оперативната програма за образование и наука. Промяната е обусловена от дейностите по подготовката на програмен период 2021-2027 г. и кореспондира с целите за изпълнение, управление и контрол на програмни инструменти, подкрепящи образованието.

Изменения са приети и в структурата и числеността на администрацията, с които се оптимизира административният капацитет на агенцията. Броят на служителите се увеличава с 9 и става общо 154. Деветте нови позиции са предвидени за сътрудници по управление на европейски проекти и програми, които ще бъдат назначени за срок до приключването на съответната програма. Техните възнаграждения се финансират изцяло от приоритетна ос „Техническа помощ“ на програмите.

Споделете

GoTop