Конференция „Храни 2030“

На 14 и 15 юни 2018 г. в Аграрен университет Пловдив ще се проведе знакова конференция на тема „Храни 2030 – изследвания и иновации за продоволствена сигурност и повишаване на качеството и сигурността на храните и хранителните системи“. Конференцията е едно от знаковите събития за Българското председателство на Съвета на ЕС. Събитието се организира от Министерството на образованието и науката с подкрепата на Европейската комисия и Община Пловдив.

Целта на Българското председателство на Съвета на ЕС е да осигури непрекъснат политически ангажимент за инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, като организира дискусии за инвестиции в дългосрочни изследвания в Европа и начини за увеличаване на възвращаемостта на инвестициите.

Конференцията е посветена на научните изследвания и иновациите като двигател на трансформацията на хранителните системи, така че те да бъдат едновременно устойчиви, приобщаващи, отговорни, разнообразни и конкурентоспособни. Подобна трансформация изисква нов подход към научните изследвания и иновациите, който поставя хранителната система в центъра, като средство за гарантиране на безопасността на храните и храненето в променящия се свят, засегнат от въздействието на климатичните промени и недостига на ресурси.

Срещите и дискусиите между очакваните над 300 участници, включително политици, водещи изследователи и експерти по темата, ще допринесат за резултатен анализ на възможностите за насърчаване на публично-частното партньорство и за увеличаване на процесите на приобщаващо участие, включващи организации и фирми от различни сектори.

Европейската комисия ще представи информация за актуалното състояние и политиката в областта на научните изследвания и иновациите по темата на конференцията, както и своята визия за оформяне на бъдещите устойчиви хранителни системи, здравословното хранене, справянето с негативните ефекти от изменението на климата, иновациите, новите бизнес модели и очакваните инвестиции в тази сфера.

Освен пленарните и паралелните сесии, по време на конференцията Food 2030 ще има открита изложба „Наука и иновации в сферата на храните“, демонстрираща иновативни изследователски проекти, мрежи, стартиращи фирми и устойчиви хранителни технологии.

Повече информация за събитието можете да намерите тук.

Споделете

GoTop