МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ИНИЦИАТИВАТА „ХРАНИ 2030“ Е КЛЮЧОВА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВА БИОИКОНОМИКА В ЕВРОПА

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ИНИЦИАТИВАТА „ХРАНИ 2030“ Е КЛЮЧОВА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВА БИОИКОНОМИКА В ЕВРОПА

Инициативата „Храни 2030“ е ключова за утвърждаването на устойчива биоикономика в Европа, да имаме добър здравен статус. Тя поставя на фокус хармонизирането на научните изследвания, сътрудничеството между различни сектори, ангажирането на голям брой заинтересовани страни, включително обществеността при изпълнението на политиките в областта на храните. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на заключителната сесия на конференцията „Храни 2030 – изследвания и иновации за продоволствена сигурност и повишаване на качеството и сигурността на храните и хранителните системи“ в Аграрния университет в Пловдив.

По думите му Европа все повече започва да говори за качеството на храните, устойчивост, биоразнообразие, което трябва да съхраним благодарение на науката и разчитаме да се справим с предизвикателствата в тази област. От изключително значение са образованието, инвестициите в умения, развитието в по-голям мащаб, цифровизацията и отворената наука и иновациите, които да отговорят на обществените нужди и очаквания, на социалните и глобални предизвикателства, подчерта министърът.

Вълчев отбеляза, че научните изследвания до 2030 г. и след това ще играят значима роля за подобряване на устойчивостта, етиката и многообразието на хранителните системи, включването на гражданското общество в тях, както и за подобряване здравето на хората. „Бъдещата научноизследователска програма „Хоризонт Европа“ ще продължи да дава приоритет на стратегиите за устойчиво и приобщаващо икономическо развитие. Това включва модели на по-иновативно, по-ефективно използващо ресурсите потребление и производство чрез мобилизиране на научния и иновационен капацитет“, акцентира министърът. Той допълни, че българските учени и бизнесът трябва да работят съвместно и в рамките на транснационални проекти. Според него това е знак и за необходимостта от по-голямо междусекторното сътрудничество в подкрепа на интелигентни и ефективни политики не само в областта на храните.

Жан-Ерик Паке, директор на Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ в ЕК, представи предложението на Комисията за следващата Девета рамкова програма за научни изследвания и иновации – „Хоризонт Европа“. То предвижда почти 100 милиарда евро програмно инвестиране в научни изследвания и иновации за седем годишен период (2021-2027). От тях 10 милиарда са за изследвания в областта на храните.

Министър Вълчев увери, че Министерството на образованието и науката на България подкрепя Декларацията и Призива за действие на инициативата „Храни 2030“ от конференцията. Той отбеляза, че настоящата Национална стратегия за развитие на научните изследвания е насочена върху специфична приоритетна област „Подобряване на качеството на живот – храна, здравеопазване, биоразнообразие, околна среда, градска среда и транспорт“.

Ключово послание на предложението на Комисията е необходимостта от нов, амбициозен и обновен дневен ред за научни изследвания и иновации чрез осигуряване на необходимите инвестиции и стимулиране на частни инвестиции в сектора, регулаторна рамка, подходяща за генериране на иновации, челни позиции в иновациите, създаващи нови пазари, свързване на научните изследвания и иновации с гражданите чрез мисии, подпомагане на разпространението на върхови постижения в целия ЕС, инвестиране в умения и подпомагане на университети към по-голяма интердисциплинарност и предприемачество.

Над 300 участници, включително политици, водещи изследователи и експерти дискутираха върху темите за насърчаване на публично-частното партньорство и за увеличаване на процесите на приобщаващо участие в областта на храните. Освен пленарнитe и паралелнитe сесии, по време на конференцията бе открита изложба „Наука и иновации в сферата на храните“, демонстрираща иновативни изследователски проекти, мрежи, стартиращи фирми и устойчиви хранителни технологии.

Като конкретен извод от конференция „Храни 2030“ министър Вълчев посочи, че България и ЕС разчитат на съвместните усилия на представителите на политическите, академичните и бизнес средите за надграждане на основите на европейската идея – мир, стабилност, просперитет.

Споделете

GoTop