МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: НАЙ-ВАЖНОТО Е ДА ОБЕЗПЕЧИМ СИСТЕМАТА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ С ДОБРИ СПЕЦИАЛИСТИ

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: НАЙ-ВАЖНОТО Е ДА ОБЕЗПЕЧИМ СИСТЕМАТА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ С ДОБРИ СПЕЦИАЛИСТИ

„Нашата задача е да създаваме по-добра среда и да обезпечим системата на приобщаващото образование с добри специалисти за работа с децата със специални образователни потребности в краткосрочен и в дългосрочен план“. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на работна среща с директорите и служителите на центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) в Парк-хотел „Москва“ днес. Той посочи, че за специалистите в центровете ще има допълнително увеличение на възнагражденията, което ще даде възможност за мотивация на служители, които да се насочат към тази преподавателска дейност. В момента в центровете има дефицит на подобни педагози.

Министър Вълчев сподели, че самият той е поел ангажимент средствата за центровете да бъдат увеличени за следващата година, като се предвиди допълнително увеличение на средствата по разходните стандарти. Той съобщи, че за първи път средствата по единния разходен стандарт за ученик в център за специална образователна подкрепа се увеличава с 46,5%, което е немалка стъпка в тази посока. Увеличението в стандарта за паралелка е с 27,8%, а с 27,3% е увеличението на стандарта за център с интернат.

В съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование през 2017 г. бяха открити 43 Центъра за специална образователна подкрепа (ЦСОП), 35 от които държавни и 8 общински. В тях се осигурява обучение и подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП). Децата, които получават допълнителна подкрепа са почти 2900, от тях 2069 са с множество увреждания. Те се обучават от 719 педагогически специалисти в т.ч. терапевти, логопеди, психолози.

Директорите на ЦСОП в Плевен, Харманли, Пазарджик, Видин и Сливен направиха кратък анализ на работата на центровете, като акцентираха върху предизвикателства, свързани с материалната база, която не навсякъде е в достатъчно добро състояние. В голяма част от сградите не е осигурен достъпът, както физически, така и транспортен, за децата с множество увреждания. Във връзка с квалификацията на персонала е необходимо да се направи анализ на нуждите от обучения и квалификация на ниво отделен специалист и на ниво екип от специалисти във всеки център. Това може да се осъществи на базата на разработени програми за обучение и продължаващо професионално развитие на компетентностите на педагогическите специалисти за качествено извършване на индивидуална оценка на потребностите на децата, идентифициране на силните и слабите им страни, и планиране на развитието им в бъдеще.

На срещата специално внимание бе обърнато и на работата с родителите. Посоката е в осигуряване на програми и възможности за работа с родителите, повишаване степента на участието им в работата на центровете, както и предоставяне на подходящи обучения за тях.

В срещата взеха участие и родители на деца със специални потребности от Видин и Плевен, които разказаха своите лични истории и как са направили избора децата им да се обучават в ЦСОП. Майките на 12-годишния Денис от Видин и 7-годишния Дамян от Плевен споделиха, че именно в ЦСОП децата им са намерили спокойна среда с нужната подкрепа и внимание, от които са се нуждаели. За кратък период от време децата са постигнали много в своето развитие, но най-вече сигурна среда и необходимата подкрепа. Според тях новата образователна структура, функционираща в условията на междуинституционално взаимодействие, е алтернатива за децата със специални образователните потребности и за семействата им за успешно приобщаване.

Споделете

GoTop