МИНИСТЪР ПЕНОВ: ЩЕ ОСИГУРИМ ПО-ДОБЪР ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

МИНИСТЪР ПЕНОВ: ЩЕ ОСИГУРИМ ПО-ДОБЪР ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Всеки има право на достъп до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, за да поддържа и придобива умения, които му дават възможност да участва пълноценно в обществото и успешно да осъществява преходи на пазара на труда. С тези думи министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов откри годишната конференция на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование, която се провежда в София. Във форума участват 31 представители на министерства на образованието и науката от цяла Европа. Министър Пенов ги запозна с политиките на МОН за гарантиране на достъпа на всяко дете до подкрепа за личностно развитие в зависимост от неговите индивидуални потребности или способности.

Министерството на образованието и науката е бенефициент по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС. Той е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, обясни министър Пенов. По една от дейностите се разработват модели и инструменти за приобщаващо образование, които предстои да бъдат въведени в работата на педагогическите специалисти в детските градини и училищата.

Проектите в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост също ще допринесат за реализиране политиката за приобщаващо образование. Един от тях е изграждане на училищни STEM центрове в цялата страна.

Проф. Пенов отчете ползите от действието на Механизма за обхват, като по последни данни коефициентът на обхванатите ученици за учебната 2020/2021 година е 94,69%, което е с близо 3% над този от предходната учебна година.

Министър Пенов припомни, че през 2021 година заработи първата в България онлайн платформа за допълнителна подкрепа на деца със специални образователни потребности – „Подкрепи ме“, създадена съвместно с УНИЦЕФ – България и с Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град. Платформата предоставя библиотека с безплатни образователни и терапевтични ресурси и разширява възможностите на децата и учениците със специални образователни потребности да получат допълнителна подкрепа в цялата страна.

По време на конференцията ще бъде направен и преглед на законодателството и политиките в приобщаващото образование в ЕС. Ще се обсъди и реализация на европейския проект BRIES, който ще подготви приобщаващите образователни системи за глобални кризи, като извлече необходимите поуки от COVID-19. Национален координатор за България на Европейската агенция е Калоян Дамянов, директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование-София-град, член на борда на организацията е г-жа Грета Ганчева, директор на дирекция “Приобщаващо образование” в Министерство на образованието и науката.

Споделете

GoTop