МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНТЕРЕСИ СА ПОЛЕЗНИ ЗА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНТЕРЕСИ СА ПОЛЕЗНИ ЗА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

„Включването на децата в занимания по интереси може да бъде използвано за гражданското и интеркултурно образование. Участието им в различни дейности допълнително ги подготвя да бъдат добри граждани, да са толерантни, да имат богатството да живеят в общество с различни култури“. Така министърът на образованието и науката Красимир Вълчев обобщи днес ефекта от проект „Заедно“ по време на конференцията „Гражданско и интеркултурно образование – добри практики“. В Сърница учители от областите София, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Благоевград споделяха полезни практики от различни форми за включване на децата в дейности, които ги подготвят да познават правата и отговорностите си.

Министър Вълчев отбеляза, че партньорствата между училища и институции са ценни за възпитанието на учениците. Проектът „Заедно“ е реализиран от Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ в София и СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в село Абланица и се финансира от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Подчертана бе ролята на използване на училищните пространства за социално общуване и дигитална комуникация. Като добра практика бе посочена симулацията на работата на европейски и български институции чрез ролеви игри. Сред акцентите в дискусията бяха също работата с родителите и включването им в извънкласни занимания, което допринася и за по-добрите резултати на учениците в обучението, както и задържането им в училище. Учители от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Сърница акцентираха върху дейностите по проект „Твоят час“. В момента в училището има 4 групи за обучителни затруднения и 16 по интереси. В района няма необхванати деца, посочиха от колектива, в който преобладават младите учители. Според тях работеща мярка за задържане на учениците е въведеното дуално обучение в паралелка с професия „Хотелиер-ресторантьор“, специалност „Организация на хотелиерството“. Тя е създадена в партньорство с местния бизнес и общината. Отбелязано бе, че родителите виждат професионална реализация на децата си в рамките на община Сърница. Друга добра практика по механизма за обхват е строгата система за контрол на отсъствията.

Споделете

GoTop