МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ИНВЕСТИРАМЕ В ПРОФЕСИИ, КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ИНВЕСТИРАМЕ В ПРОФЕСИИ, КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА

Пазарът на труда и бизнесът в бъдеще все повече ще изискват специалисти с много добри професионални умения и дигитални компетентности, отколкото специалисти с висше образование. Затова ние инвестираме в професии и професионални направления, от които има реална необходимост в обществото. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на Годишната среща на Българския форум на бизнес лидерите с посланици.

„Работим в екип, за да модернизираме обучението – и като програми, и като материална база, и като квалификация на учителите“, каза министър Вълчев за промените в областта на професионалното образование. Той отбеляза, че тази година план-приемът в професионалните гимназии на много места е синхронизиран по региони. Училища, регионални управления, общини и областни управи, представители на бизнеса заедно предложиха паралелки с професии, от които има реална нужда на пазара на труда. Висшето образование също се синхронизира с пазара на труда, защото все повече работодатели търсят висококвалифицирани специалисти, а не хора с дипломи. Затова е изготвен Списък с приоритетни професионални направления, в които държавата инвестира повече средства. Такива са техническите, инженерните, педагогическите, аграрните науки. Прави се профилна оптимизация на висшето образование, отбеляза министърът. Той съобщи, че се отпускат допълнителни стипендии както в професионалното образование, така и в приоритетните професионалните направления във висшите училища. Целта е да се мотивират повече млади хора да избират тези професии, от които пазарът на труда има нужда, и да се задържат завършващите средно образование в страната. Отделно се правят реинтеграционни програми за връщане на младите специалисти от чужбина.

Наличието на добре подготвени специалисти и изследователи е решаващ фактор за икономическия растеж и иновациите. Необходимо е да се инвестира в изграждането на висококвалифициран човешки потенциал с нови умения във високотехнологични области, на дигитално грамотни специалисти, които да създават нови продукти. Според министър Вълчев развитието на научните изследвания в полза на обществото също е от съществено значение Те максимално бързо трябва да допринесат за подобряване на живота на хората, на средата, в която живеем. Той посочи, че поощряването на приложните научни изследвания и фокусирането им върху приоритетните области, както и развитието им на базата на мисии, е една от целите на Националната стратегия за развитие на научните изследвания. За изпълнението й ще допринесе ефективното функциониране на Центровете за върхови научни постижения и Центровете за компетентност, изграждането на които ще бъде финансирано от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В изказването си министърът подчерта още, че държавна политика и приоритет на министерството е борбата с неграмотността и посочи като решаваща стъпка в тази посока доброто взаимодействие между институциите със създаването на Механизма по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

„Най-важно е да включим и задържим всяко дете в училище и то да завърши своето училищно образование“, заяви той. По думите му включването на децата в предучилищното образование от най-ранна детска възраст е крайно необходимо, за да се избегнат дефицитите при децата от уязвими групи, заради които по-късно те отпадат от образователната система.

Като много важен фактор за развитието на образованието министър Вълчев определи учителите и инвестирането в тях. „Ако имаме добри учители, ще имаме добри ученици, а ако добрите ученици стават учители, ще имаме добро и качествено образование“, каза министърът и определи процесът като „спирала“, която ще изведе образованието на по- високо ниво.

Основни теми на форума „Хората и просперитетът на България“ бяха образованието и връзката с бизнеса, ролята на научната и развойната дейност като едно от конкурентните предимства за привличане на инвеститори и развитие на секторите с голям потенциал. Целта му е предприемане на съвместни действия за решаването на социални, икономически и екологични проблеми чрез сътрудничеството на бизнес лидерите с гражданското общество, публичния сектор и правителството.

Споделете

GoTop