МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА, НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И БИЗНЕСА Е ОСНОВАТА ЗА ПО-ДОБРОТО РАЗВИТИЕ

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА, НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И БИЗНЕСА Е ОСНОВАТА ЗА ПО-ДОБРОТО РАЗВИТИЕ

Партньорството между висшите училища, научните организации в национален и европейски план и бизнеса е основата за по-добро социално-икономическо развитие. Само това ще доведе до конкурентна българска наука, до привличане и оставане на повече млади изследователи, учени и докторанти у нас. Така ще се постигне полицентричен модел на развитие, който е полезен за регионите, ще се създаде и връзка между научните изследвания и иновациите.

Върху това акцентира министърът на образованието и науката Красимир Вълчев във видео приветствието си по време на церемония за откриване на лаборатории по проект за изграждане на Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“ в Техническия университет в Габрово. Средствата за създадените до момента 4 лабораторни комплекса с общо 14 лаборатории са осигурени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на обща стойност 23 569 719, 17 лева., като амбицията на ръководството на ТУ в Габрово, за която говори ректорът проф. д-р инж. Илия Железаров, е изграждане на Технологичен парк.

По думите на министъра този проект материализира политиката за партньорство в сферата на висшето образование и научните изследвания и е пример за успешно обединяване на ресурси и идеи.

Изградената научна инфраструктура в Габрово е със съвременно научно оборудване и ще се използва за осъществяване на научни и научно-приложни изследвания в областта на мехатрониката и чистите технологии, както и за обучение на студентите и докторантите на университета. Лабораториите ще могат да се използват и от бизнес организации.

Министър Вълчев поздрави всички участници в проекта, като изтъкна усилията на екипа в МОН и в ИА „ОПНОИР“ за реализирането на проектите по Ос 1 на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Сред поканените онлайн гости на събитието бeше и заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева.

Споделете

GoTop