МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ОТКРИ ФОРУМ ЗА БИОТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА

МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ОТКРИ ФОРУМ ЗА БИОТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА

Изграждането на Центъра по компетентност ПЕРИМЕД е пътят, по който се случва науката в България – с много трудности и последователни усилия в създаването на съвременна и иновативна научна инфраструктура. С тези думи министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков откри конференция на тема „Биотехнологиите за персонализирана медицина“, организирана от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Форумът е посветен на първия етап от изпълнението на научната програма на Центъра, в който висшето училище си партнира с Медицинския университет в Пловдив и Института по минералогия и кристалография при БАН.

Проф. Цоков отбеляза като качество на проекта, че учените и организациите, които участват в него, са положително настроени към иновациите и с много малко средства са успели да получат възможно най-добрите резултати. „Най-голямата принадена стойност на проекта обаче е във възможността за екипна работа на различните висши училища у нас и осъществяване на общите им цели“, добави той, визирайки парньорските отношения между ПУ и МУ-Пловдив.

Три са основните научни направления на работа в центъра – молекулярно-биологични методологии за приложение в персонализираната медицина, иновативни лекарствени носители за прицелна терапия и биоинженерни технологии и биосензори.

Реализирани са 12 мащабни иновационни научно-изследователски програми, разработени са лекарствени носители за прицелна терапия, приложена е персонализирана лечебна стратегия при онкологично и критично болни пациенти.

В Пловдивския университет над 35 учени разработват иновациите.

Центърът по компетентност ПЕРИМЕД е създаден по проект BG05M20P001-1.002-0005-C03, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2023 г. Пет от общо 8-те новоизградени лаборатории към Центъра се намират в специално реконструираната сграда на Центъра по технологии към ПУ „Паисий Хилендарски“.

Споделете

GoTop