МОН ПОКАНИ УЧЕНИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ДА НАПРАВЯТ ПРЕГЛЕД НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ

Министерството на образованието и науката покани специалисти от Българската академия на науките, преподаватели във висшите училища, експерти от регионалните управления на образованието и учители в училищата да се запознаят със съдържанието на одобрените учебници и учебни комплекти. Участието им в този процес е доброволно, само при изразено съгласие от тяхна страна. Целта не е да се вменят допълнителни дейности, а да се даде възможност за корекции при установени технически или фактически грешки. По този начин при следващото отпечатване те ще бъдат отстранени. Сроковете, посочени в писмото-покана за изпращане на бележки, са съобразени с преиздаването на одобрените учебници и учебни комплекти. Продължителността на ползване на учебниците за I клас е една учебна година, а за учебниците за II клас до VII клас са три години.

Споделете

GoTop