МОН ПРЕДЛАГА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ УНИВЕРСИТЕТИ

МОН ПРЕДЛАГА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ УНИВЕРСИТЕТИ

Документът е публикуван за обществено обсъждане до 7 юли т.г.

Научни резултати, видими в международните бази данни Scopus и/или Web of Science; развитие на научния капацитет на академичния състав, обществено и икономическо въздействие. Това са трите основни групи показатели, по които висшите училища ще могат да кандидатстват за статут на изследователски университети, ако кабинетът приеме методиката, разработена от Министерството на образованието и науката. Тя е публикувана за обществено обсъждане от днес до 7 юли т.г. включително.

Стойностите по конкретните показатели се изчисляват в точки по определена формула. За да получи статут на изследователски университет, висшето училище трябва да събере не по-малко от 1000 точки.

Предвижда се оценката на кандидатите да се извършва от междуведомствена комисия. Тя ще бъде създадена към министъра на образованието и науката и ще включва представители на министерствата на образованието и науката, на финансите и на икономиката, също така на Държавната агенция за научни изследвания и иновации и на Съвета на ректорите. Комисията ще следи също за сроковете в действащия списък на изследователските университети и за неговото актуализиране.

Списъкът ще се актуализира всяка година до 1 ноември, като висше училище, което отговаря на критериите, ще се включва в него за срок от четири години с възможност за удължаване при изпълнени критерии.

Статутът на изследователски университет е въведен в началото на 2020 г. с изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ЗВО). Целта е да се стимулира научноизследователската дейност във висшите училища, които имат наличен капацитет и правят върхови научни изследвания.

Изследователските университети ще получават допълнително целево финансиране за развитие на научната дейност. През следващите години основен източник на тези средства ще бъде Националният план за възстановяване и устойчивост.

Повишаването на капацитета на изследователските висши училища има за цел да подобри участието им в международни, европейски и национални програми, включително в Рамковата програма „Хоризонт Европа“. Чрез дейността на изследователските висши училища ще се развият също научният и икономическият потенциал на съответните региони и на страната като цяло.

Проекта на методиката за определяне на изследователските висши училища можете да видите ТУК.

Споделете

GoTop