МОН ПРЕДЛАГА ОБЕДИНЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

МОН ПРЕДЛАГА ОБЕДИНЕН РЕГИСТЪР ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

Обединен Регистър за академично признаване на висше образование в чужбина предлага Министерството на образованието и науката. Проектът за изменение и допълнение на наредбата, която урежда тези процедури, е публикуван за обществено обсъждане на сайта на МОН.

В момента Националният център за информация и документация (НАЦИД) поддържа три регистъра: на издадените удостоверения за академично признаване; на обезсилените удостоверения за академично признаване; на отказите за академично признаване. Целта им е да предоставят информация за процедурите за признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища. Проверката на един човек във всеки един от тези регистри създава ненужна административна тежест, както и риск от пропуски. С проекта се предлага да се допълнят и изменят действащи разпоредби, за да се създаде обединен Регистър за академично признаване, както и да се отстранят някои несъответствия с нормативната уредба в областта на електронното управление.

Част от данните ще бъдат публични, но достъпът до удостоверенията за признаване на висше образование ще е индивидуален. Предвижда се такъв да имат и конкретни държавни органи или други лица, които по силата на нормативен акт могат да изискват предоставянето на удостоверения, свързани с академичното признаване. Промените ще улеснят български граждани, чужди граждани и чужденци с предоставена международна закрила. Новите разпоредби ще бъдат от ползва и на държавни органи, потенциални работодатели, висши училища, които имат право да получат достоверна информация за съответствието на диплома с изискванията на нормативната уредба на Република България. Създаването на обединен Регистър ще окаже благоприятно въздействие по отношение подготовката на бъдещи доказано квалифицирани от висшите училища в чужбина, участници в пазара на труда.

Споделете

GoTop