МОН ЩЕ ФИНАНСИРА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НА УЧЕНИЦИТЕ

Допълнителни занимания по интереси на учениците ще бъдат финансирани с 25 милиона лева от държавния бюджет, съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Организацията на заниманията е уредена с промени в Наредбата за приобщаващото образование, които са публикувани за обществено обсъждане. Промяната е необходима за уреждане на дейностите по интереси в училищата, от които 40 процента ще трябва да са ориентирани към STEM дисциплини. Регламентират се също допълнителните часове за обучения на деца и ученици, които не владеят български език или имат затруднения по други предмети, както и облекчаването на административната тежест при изготвяне на документите, свързани с личностната подкрепа.

Идеята е от най-ранна възраст децата да бъдат увлечени в дейности, свързани с математиката, природни и инженерни науки, с усвояването на дигитални умения. Целта на промените е да се подпомогне овладяването на ключовите компетентности като се развиват също творческитеи спортни извън общообразователната подготовка. С тези дейности ще се развиват индивидуалните заложби на децата, като родителите само ще имат възможност да избират в какви дейности ще се включат по-малките, а по-големите ученици сами ще правят своя избор. Занимания по интереси ще има основно в училище, но ще се даде възможност това да предлагат и външни юридически и физически лица – стопански субекти, спортни клубове, читалища и др. Общините също ще организират такива занимания. Като пример за една от необходимите и полезни дейности министър Вълчев посочи изучаването на шах. Ще има възможност да се сформират групи независимо от броя на желаещите, каза той. Друга промяна в наредбата е свързана с увеличаване на часовете за обучение за деца, които не владеят български език или имат затруднения в обучението по други предмети. Повече часове ще има извън задължителната програма през учебно време, както и през ваканциите. В програмата са включени и 30 учебни часа за превенция на агресията и проблемното поведение на учениците. Урежда се и дейността за подпомагане на кариерното ориентиране на учениците, което ще се извършва от кариерни консултанти в центровете за подкрепа за личностно развитие чрез програми за кариерно развитие и мобилност. Административната тежест за учителите ще намалее с предвидената възможност документите (доклади, протоколи) за подкрепа на личностното развитие на децата да се попълват в електронен формат. Промяна в друга наредба – за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация учител, даваа възможност на студентите по педагогика да заявяват в електронна плаформа своето желание за населеното място, в което искат да упражняват професията „учител“. На базата на тези данни ще се изготвя национална карта на педагогическите специалисти. С изменение в наредбата за финансирането на институциите се предвижда увеличение на средствата за подпомагане на храненето на децата в задължително предучилищно образование и на учениците от I до IV клас в държавните и в общинските детски градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа.

Споделете

GoTop