МОН СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

МОН СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

Почти 53 000 учители в следващите три години ще се квалифицират за работа по най-новите стандарти в образованието. Това обяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева на пресконференция в Министерството на образованието и науката.

Това ще стане в изпълнение на най-новия проект на МОН „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, който е с приоритетно значение. Проектът е на обща стойност 19 911 123 лв. и ще се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европийския социален фонд.

Заместник-министър Сачева заяви, че целта на проекта е да насърчи професионалното развитие на педагозите и да ги приобщи към нови и иновативни методи в преподаването и оценяването. По думите й учителите ще се обучават да прилагат и различни модели за създаване на позитивна среда за децата в училище, както и да си партнират с родителите и семействата на учениците си. Проектът ще подпомага и квалификацията на директорите на училища и детски градини, като надгражда техните управленски умения и компетентности. Стартиращата програма има за цел да обхване всички педагогически специалисти на възраст до 54 години, като основен акцент е поставен върху младите учители в системата. Всички желаещи да се включат ще могат да го направят чрез специално създадена информационна система, която ще автоматизира целия процес – от регистрацията, през вида и формата на обученията, до получаването на сертификатите.

В програмата са заложени два вида обучения. Първите са краткосрочни, а след успешното им преминаване ще се присъждат един, два или три квалификационни кредита. Вторият вид обучения са във формата на дългосрочни курсове. В зависимост от конкретната специалност, тема и област от педагогическите науки, те ще завършват с придобиване на квалификационна степен. Обученията ще протичат както присъствено, така и дистанционно. Сред основните теми на курсовете са „Иновативни педагогически технологии в училищното образование“, „Педагогически модели за превенция на отпадането от училище“, „Диагностика и превенция на агресията в училище/детската градина“, „Формиране и развиване на социални и емоционални умения“, „Организация на свободното време на учениците в образователната среда“, „Ефективни модели за взаимодействие между училището и семейството“ и др. Организирането на обученията ще се делегира на регионалните управления по образование (РУО) в цялата страна. Възложители на обученията ще могат да бъдат и по-големите училища и детски градини, а за тези, които се намират в по-отдалечени райони, възложител остава РУО. Курсовете могат да се провеждат от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации, както и от обучителни организации, които имат одобрени програми за обучения, включени в регистъра на МОН.

Един от най-новите съвременни инструменти за самооценка – дигиталната платформа „Selfie“, също ще е част от проекта. Тя ще се използва за диагностика и анализ на образователния процес. Училищата ще могат да оценяват своята готовност за дигиталната трансформация на образователния процес на база на европейските рамки за образователните институции и за педагогическите кадри. За работа със „Selfie“ ще бъдат обучени училищни координатори, специалисти по ИКТ и др., които ще я прилагат в училищата.

В направление „Съвременни методи в оценяването на учебните резултати“ ще бъдат обучени учители да използват дигитални платформи за оценяване на ДЗИ и за НВО по БЕЛ и математика при завършване на основното образование.

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ ще продължи три учебни години. Още в края на тази година се очаква 11 200 специалисти да са преминали квалификационни курсове. Крайната цел на най-новия проект на МОН е по-добри постижения на децата и учениците в детските градини и училищата.

Споделете

GoTop