МОН ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗА ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ

МОН ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗА ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ

Министерството на образованието и науката (МОН) стартира изпълнението на проектите „Подкрепа за приобщаващото образование“ и „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“. Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева отбеляза, че за пореден път МОН е получило широка подкрепа от правителството и от системата на предучилищното и училищното образование, за да може страната ни да се възползва от допълнителните средства на Европейския съюз. „Кризата, която преживяваме с пандемията от COVID-19, е възможност, която трябва да използваме не само, за да преодолеем последиците от нея, но и да извлечем поуки и да засилим процесите на обхващане и на дигитализация, които вече сме започнали в сферата на образованието у нас“, каза тя.

Проектът „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е насочен към преодоляване на риска от отпадане на децата и учениците от системата на образованието при обучение от разстояние в електронна среда. С бюджет от 109 562 541 лева ще се осигури равен достъп на децата и учениците до виртуална класна стая, дигитална грамотност и качествено образование при продължителни епидемии. Планира се над 210 000 ученици да преминат обучение за придобиване на дигитални умения за работа в електронна среда. Сред тях са първокласниците, които трябва да осъществят преход от предучилищно към училищно образование в онлайн среда. Те са средно около 50 000 всяка учебна година или 150 000 за три години.
Планирани са и обучения за педагогическите специалисти за придобиване на цифрови умения и усвояване на нови и иновативни методи на преподаване. Образователни медиатори и родители също ще бъдат подпомогнати за подобряване на уменията им за работа с дигитални устройства и електронни образователни платформи. Ще бъдат закупени над 80 000 технически устройства за ученици и учители за обезпечаване на образователния процес. С техниката ще се допълни и подсили технологичния фонд на образователните институции. Всички държавни и общински училища могат да участват по проекта, като се очаква да бъдат включени 477 718 ученици, учители, медиатори и родители.

По втория проект „Подкрепа за приобщаващото образование“ ще бъде осигурено по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби. С бюджет от 31 000 000 лева в рамките на 36 месеца за тях ще се осигурява допълнителна подкрепа за личностно развитие. По проекта ще се разработват и прилагат модели и инструменти за оценка на индивидуалните потребности на децата, въз основа на която ще се планира работата с всяко дете и ученик. Предвидени са обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие, учители и непедагогически специалисти за повишаване на професионалните компетентности на ангажираните в процеса на приобщаващото образование. Усилията ще са насочени към насърчаване и разгръщане на потенциала на децата със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез дейности за допълнителна подкрепа. Ще бъдат подпомогнати над 11 800 деца и ученици от 654 детски градини и училища.
Образователни институции ще изградят кабинети за психологическа подкрепа, за логопедична подкрепа, за кинезитерапия, ресурсен или рехабилитационен кабинет. Ще бъдат изготвени и адаптирани учебни материали, за да може всяко дете да има достъп до подходящи ресурси.

Проектите се реализират по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Споделете

GoTop