НАД 45 000 СТУДЕНТИ УСПЕШНО ЗАВЪРШИХА СВОИТЕ СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

НАД 45 000 СТУДЕНТИ УСПЕШНО ЗАВЪРШИХА СВОИТЕ СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Общо 45 453 студенти проведоха успешно практики в реална работна среда, като 20% от тях получиха предложения от работодатели и започнаха работа след участието си в проект „Студентски практики – фаза 1“. Проектът е един от успешните проекти на Министерството на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. По него студентите, проявили интерес, имаха възможност да проведат 240-часова практика в реална работна среда в различни обучаващи организации – фирми, предприятия, администрации и институции, за което получаваха стипендия в размер на 480 лв. В информационната система на проекта са се регистрирали 84 913 студенти, което показва, че повече от 1/3 от всички студенти в България са проявили интерес. Това сочат резултатите от изпълнение на дейностите по проекта, които бяха представени на заключителната пресконференция от ръководителя на проекта и директор на дирекция „Финанси“ Соня Кръстанова в Министерството на образованието и науката.

Събитието бе открито от заместник-министъра на образованието и науката Деница Сачева, която посочи, че връзката между образованието и бизнеса е ключ към икономическото развитие на страната.

„За нас връзката между висшите учебни заведения и реалната работна среда и възможността за учене чрез практика е приоритет и ще предложим втора фаза на проекта, която да се финансира както с европейски, така и с държавни средства“, заяви заместник-министър Сачева. Тя добави, че се обмислят още практики за учители и преподаватели, особено от някои професионални направления с бърз темп на развитие, които на първо време ще се финансират с европейски средства. По думите й изпълнението на проект „Студентски практики – фаза 1“ е правилна стъпка в тази посока, защото основната цел на проекта – да се увеличи практическата насоченост на висшето образование и да се засили гъвкавостта на завършващите висше образование спрямо динамиката на пазара на труда, е изпълнена. Практиките в реална работна среда дават възможност на студентите да усвоят нови знания, практически умения и компетентности по специалността, по която се обучават във висшето училище, които все повече се търсят от работодателите и помагат на студентите при намиране на работа след завършване на образованието им.

Ръководителят на проекта Соня Кръстанова представи и останалите резултати от проектните дейности. Броят на публикуваните обяви в информационната система са 17 073 за 176 991 работни места в 6118 обучаващи организации. По време на практиката си студентите са били подпомагани от 11 457 ментори от работодателските организации.

С най-много обучени практиканти – над 2600 студенти, като обучаваща организация се нарежда Българската академия на науките (БАН) със своите институти. В топ 5 са УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна, – 571 студенти, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – град Плевен, – 494, Детска градина № 8 – Благоевград – 415, Регионална здравна инспекция – Стара Загора – 374, Военномедицинска Академия – 371.

В топ 10 на професионалните направления, в които има най-много регистрирани студенти, като процент от общия брой участвали студенти, са: „Икономика–16,88%, „Педагогика“– 7,49%, „Право“– 6,23%, „Администрация и управление“–6,08%, „Здравни грижи“–4,78%, „Медицина“–4,64%, „Педагогика на обучението по…“–3,37%, „Комуникационна и компютърна техника“–3,34%, „Информатика и компютърни науки“–3,30%, „Архитектура, строителство и геодезия“ и „Филология“ – по 2,77%.

Резултатите показват, че най-много студенти, спрямо общия брой студенти, обучаващи се в дадено направление от висшите училища, партньори по проекта, са се включили от професионално направление „Медицина“–53%. Следват ги „Теория на изкуствата“–51%, „Химични технологии“–48%, „Стоматология“–45%, „Спорт“–44%, „Право“–43%, „Здравни грижи“–41%, „Биотехнологии“–40%, „Ветеринарна медицина“–37%, „Психология“–37%, а „Музикално и танцово изкуство“ , „Педагогика“ и “Енергетика“, които са с равен процент участие – 33%.

Удовлетвореността от осъществената практика в реална работна среда студентите са отразили в анкетни карти, които са попълнили при завършване на своето практическо обучение. Над 99% от тях са доволни от проведеното обучение и смятат, че практиката в реална работна среда е крайно необходима за тяхната бъдеща реализация. Над 90% от студентите отговарят, че биха останали на работа в обучаващата организация, след завършване на образованието им. На 5,64 % е предложено допълнително заплащане освен стипендията, а на над 20% от успешно завършилите своята практика е предложена работа след приключване на обучението.

Като партньор на МОН, и в помощ на студентите от 48-те висшите училища, участници в проекта, са се регистрирали 4 607 академични наставници. За изпълнение на проектните дейности университетите са сформирали екипи, включващи водещ функционален експерт, функционален експерт, финансово-счетоводен експерт и технически изпълнители.

В пресконференцията взеха участие студенти от професионалните направления „Медицина“, „Педагогика“ и „Технологични/инженерни науки“, представители на работодателите от УМБАЛ „Царица Йоана“ -ИСУЛ, 35 СУ „Добри Войников“ – София, ЗК „Уника“ АД, и на висщите училища – доц. Д-р Росен Кирилов от УНСС и проф. Сеня Терзиева от ХТМУ – София.

Проект „Студентски практики – фаза 1“се изпълнява от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове от 29.03.2016 г. до 29.12.2018 г. Общият бюджет на проекта е 35 821 371 лв.

Споделете

GoTop