НАД 50 000 ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СА ТРАЙНО В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА БЛАГОДАРЕНИЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ОБХВАТ

НАД 50 000 ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СА ТРАЙНО В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА БЛАГОДАРЕНИЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ОБХВАТ

С 40% е намалял делът на отпадналите от образователната система деца за последните шест години благодарение на усилията на екипите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на заседание на Координационното звено по Механизма в Министерски съвет, което бе ръководено от министър-председателя акад. Николай Денков.

За тези години над 50 000 деца са върнати и задържани в училище. „В резултат на екипната работа всяка година около 9 000 деца и ученици трайно остават в системата и това е едно бъдеще за тях. Това е нагледна илюстрация и на това как институциите могат да работят заедно и то – да работят успешно“, каза проф. Цоков.

Само през учебната 2022/2023 година върнатите и трайно включени в образователната система деца и ученици са 12 439, като от тях 7992 никога не са били записвани досега в детска градина или училище. Те са със 722 повече в сравнение със същия период на миналата учебна година. Проф. Цоков отбеляза, че има повишаване на обхвата на 5-годишните деца.

В цялата страна работят 1223 екипа за обхват с включени 18 629 участници от различни институции. По време на заседанието бяха обсъдени възможности за ускоряване на обмяната на информация за деца и ученици, които задължително трябва да посещават градина и училище от 15 септември. Тема на срещата беше оптимизирането на дейностите и подобряване на работата на екипите.

Координационното звено по Механизма обсъди възможна промяна на графика на дейностите по обхват на децата. „Имаме уверение от ГРАО, че ще получим с един месец по-рано актуалните данни на децата и учениците, които подлежат на задължително образование. Това ще даде възможност за по-бързото им въвеждане в информационните ни системи и засичането им с данните на МОН като екипите по обхват ще разполагат с необходимата им информация веднага след 15 септември“, каза министърът.

Участниците в срещата акцентираха не само върху ролята на представителите на институциите в процеса на обхващане, но и на образователните медиатори, социалните работници и помощниците на учителите, които от тази година вече имат устойчиво финансиране и са част от педагогическите екипи в градини и училища. В дискусията бе отбелязана и важната роля на здравните медиатори.

По време на дискусията бяха обсъдени възможности за мотивиране на деца и родители да посещават градина и училище и ангажирането им в повече занимания по интереси, за да посещават училище. Акцент бе и работата с родителите. Министър Цоков съобщи, че в 44% от случаите причина за отпадане от училище са нежелание, липса на ангажираност и подкрепа от страна на родителите и семейството. Поради отсъствия отпадат около 13%. Други причини за отпадане са тежко материално положение в семейството, гледане на болни родители или на по-малки братя и сестри, фактически брак.

В заседанието участваха зам.-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова и експерти от МОН, зам.-министрите на здравеопазването и на финансите проф. Илко Гетов и Георги Клисурски, Иван Гетов, главен директор на ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване“, председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова, д-р Надя Танева, изпълнителен директор на АСП, експерти от АСП, представители на МВР, на НСОРБ, областни управители и др.

Споделете

GoTop