НАД 6,2 МЛН. ЛВ. СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЕТ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

С две постановления правителството одобри трансфери по бюджетите на общини в размер на 6 203 604 лв. Средствата са за изпълнение на дейности по националните програми „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Без свободен час“, „Обучение за IT кариера“, „Оптимизация на училищната мрежа“’ и „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“.

По НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ се предвиждат 153 914 лв. за осем общински училища. Те са предназначени за оборудване на учебни кабинети за професионална подготовка и учебно-производствени бази, за учебни видеофилми и софтуерни продукти, както и за транспортни средства за провеждане на училищни практики в реална работна среда.

Средствата в размер на 307 601 лв. по НП „Без свободен час“ са предназначени за финансиране на реално взети учебни часове в училища и детски градини от учители, замествали свои отсъстващи колеги.

За НП „Обучение за IT кариера“ средствата са 144 000 лв. Те са за обучението в пет IT центъра в Правец, Русе, Пловдив, Бургас и София на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по професията „Приложен програмист“.

Отпуснатите средства по НП „Оптимизация на училищната мрежа“ са в размер на 1 778 506 лева. Те се предоставят за финансиране на проекти на общини за оптимизиране на училищната мрежа и рационализация на мрежата от професионални училища.

За НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ са одобрени допълнително 3 819 583 лв. С една част от тях ще се осигури интернет за 2016 общински училища. Друга част от средствата ще се използва за осигуряване на съвременни методи за преподаване, създаване на електронно учебно съдържание и използване на електронни платформи в 878 общински училища. В 366 институции от системата с допълнителните средства ще се внедряват модерни технологии в предучилищното образование и обучение на педагогически кадри, а 74 общински училища средствата ще се използват за изграждане или разширяване на WiFi мрежи и специализиран хардуер, както и за внедряване на модерни информационни и управленски технологии в обучението.

Споделете

GoTop