НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЯ ЗА ВЪНШНИ ИНСПЕКТОРИ

НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЯ ЗА ВЪНШНИ ИНСПЕКТОРИ

Националният инспекторат по образованието обявява стартирането на обучения за външни инспектори за целите на инспектирането през учебната 2019/2020 година. Външният инспектор трябва да познава процесите и дейностите в училището и детската градина, да притежава задълбочени знания за оценяването, управлението на качеството и качеството в училище, оценява и представя резултатите от инспекцията чрез научни методи и начини за анализ, които са в основата на инструментите за събирането и интерпретирането на данни.

Външните инспектори ще преминат двуфазови обучения за запознаване и прилагане на Рамката за инспектиране и практикум – участие в пилотни инспекции. Заявления за участие в обучението ще се приемат от 5 до 19 ноември 2018 г. от 9:30 до 17:00 ч. всеки работен ден на адрес: София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52 Б, ет. 7, офис 2.

С инспектирането се цели да се направи една независима и обективна оценка, която да подпомогне процеса на управление на качеството на всяка детска градина и училище, като открои постиженията и добрите практики. Резултатите от инспектираните училища ще са основата за изготвянето на анализ и обобщена информация за предоставяното качество в системата на предучилищното и училищното образование.

Информация за процедурата, необходимите документ и график за обученията може да намерите на интернет страницата на НИО https://nio.government.bg.

Споделете

GoTop