НОВ МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ПРЕДВИЖДАТ ПРОМЕНИТЕ В ЗВО

НОВ МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ПРЕДВИЖДАТ ПРОМЕНИТЕ В ЗВО

Промени в Закона за висше образование (ЗВО) предвиждат въвеждането на нов модел на управление на висшите училища, който цели да има ясни отговорности пред ръководствата им, прозрачност и отчетност. Народните представители приеха тези промени днес на второ четене на Закона за изменение и допълнение на ЗВО.

Министърът на образованието и науката ще сключва договор за управление с ректора на съответното държавно висше училище за срока на неговия мандат, като ще осъществява контрол и всяка година ще приема отчет за изпълнението му. Също така ще утвърждава политиките за развитието на всяко висше училище в тримесечен срок от влизането в сила на Закона.

Промените предвиждат и изготвянето на Националната карта за висшето образование, която да определя профилната и териториалната структура на висшето образование у нас по професионални направления и специалности от регулираните професии. До нейното приемане се установява мораториум върху откриването и преобразуването на висши училища, на основни звена и филиали в страната. „Тази карта ще бъде рамка за това, да не се откриват повече центрове на висше образование и да не полагат излишни усилия висшите училища за откриването на нови специалности“, коментира министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

На ръководна длъжност няма да бъдат избирани вече навършилите 65-години. В началото на мандата си ректорите ще представят и мандатна програма, включваща система от мерки за изпълнение на политиката за развитие на висшето училище.

Промените предвиждат също така и освобождаването от такси в държавните висши училища на студенти, обучаващи се в професионални направления и защитени специалности с най-висок очакван недостиг на пазара на труда.

С цел подобряване на връзката между висше и средно образование и повишаване на качеството се дава възможност за сключване на споразумения между държавно висше с държавно или общинско училище. Висшите училища с до 5000 студенти ще могат да сключват споразумение с едно училище, при над 5000 студенти – с две, а изследователските университети – с четири. По силата на тези споразумения ще е възможна съвместна учебна дейност по учебни предмети и модули за профилирана и професионална подготовка във втори гимназиален етап.

План-приемът на студенти и докторанти в държавни висши училища по професионални направления, по специалности от регулираните професии и по форми на обучение ще бъде обвързан с оценката на учебната и научната дейност на висшето училище, данните за реализацията на завършилите студенти и приоритетите за обществено-икономическото развитие на страната и съответните региони.

Променят се и дейностите на Националната агенция за оценяване и акредитация. Институционалната акредитация ще бъде първоначална и последваща. Срокът е 6-годишен като при оценка под 4 от 10 се прави отказ за институционална акредитация. Програмната акредитация за дадено професионално направление ще се извършва едновременно за всички висши училища. Също така се предвижда член на академичния състав да участва в акредитацията само на едно висше училище.

Споделете

GoTop