НОВ ШАНС ЗА НОВ ЖИВОТ ПОЛУЧИХА НАД 7000 СЛАБОГРАМОТНИ ВЪЗРАСТНИ

НОВ ШАНС ЗА НОВ ЖИВОТ ПОЛУЧИХА НАД 7000 СЛАБОГРАМОТНИ ВЪЗРАСТНИ

7031 неграмотни и слабограмотни лица, навършили 16 години, и които не са ученици, успешно завършиха курсовете за ограмотяване на възрастни, проведени по проект „Нов шанс за успех“. Това съобщи ръководителят на проекта Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование” в Министерството на образованието и науката, на заключителното информационно събитие по проекта в Пазарджик.

Тя посочи, че това са възрастни, които не са имали възможност или не са пожелали да завършат клас или етап от основната степен в рамките на формалното образование в училище. Приели предизвикателството да участват в обученията, да се научат да четат и пишат, след успешно завършен курс и полагане на съответните изпити, те получават документ, който им дава право да продължат в следващ клас или етап в училище, да се включат в обучение за придобиване на степен на професионална квалификация или да потърсят реализация на пазара на труда. По този начин проектът дава възможност на успешно завършилите да променят своя живот, затова можем да кажем, че повишавайки своята грамотност, те получават нов шанс за нов живот, шанс за личностна и професионална реализация.

Евгения Костадинова подчерта, че настоящият проект се изпълнява като продължение на проект със същото име, реализиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (2007- 2013), по време на който бе разработен и приложен в практиката цялостен модел за обучение на възрастни, включващ обучение за придобиване на компетентности от основната образователна степен. Проектът е с бюджет 19 070 732 лв. и приключва на 31 януари 2020 година. До тогава се очакват да завършат успешно близо 2200 обучаеми. В резултат на дейностите по двата проекта в проектните училища до момента са обучени повече от 21 000 възрастни, като основната цел е да бъде улеснен по-нататъшният достъп до общообразователна и професионална подготовка на слабограмотните и неграмотни лица и съответно да се създадат възможности за включването им на пазара на труда.

По време на информационното събитие беше представен филмът “Пътят към светлината”, разработен от две от проектните училища в Пещера – Обединено училище “Любен Каравелов” и Начално училище “Михаил Куманов”, акцентиращ върху ползите от обученията. В последвалата дискусия директори, учители и обучаеми от София, Самоков, Сливен, Пазарджик, Стара Загора, с. Горно Ботево и гр. Гулянци споделиха предизвикателства, успехи и добри практики от проведените обучения. В своето изказване директорът на 147 ОУ „Йордан Радичков“ в София Людмил Лачев, подчерта, че в последните 30 години не познава проект с по-голям социален ефект за обхващане на децата в училище – участието на родителите в курсовете по ограмотяване променя отношението на възрастните от уязвимите общности към училището и към образованието като ценност. Те с радост насърчават децата си да посещават училище и да учат.
В дискусията се включиха и обучаеми на различни възрасти, които разказаха своите лични истории, посочиха възможностите, които им е предоставил проектът и доказаха, че ако се образоваш за мечтите няма хоризонти.

В рамките на събитието участниците присъстваха на открит урок в курс по ограмотяване в VII ОУ „Хр. Ботев“ в Пазарджик и на тържественото връчване на удостоверенията на 59 възрастни, успешно завършили обучението, което се състоя в читалището в Пещера. Гости на тържеството бяха кметът на гр. Пещера Йордан Младенов, председателят на Общинския съвет Николай Пенев и началникът на РУО – Пазарджик, Валентина Кайтазова.

Проектът „Нов шанс за успех“ се изпълнява от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, с финансовата подкрепа на Европейските структурни и инвестиционни фондове, чрез дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”. Асоциирани партньори към него са Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и Държавната агенция за бежанците.

Споделете

GoTop