НОВ ЗАКОН ЩЕ УСКОРИ ПЪТЯ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИТЕ ДО ИКОНОМИКАТА

НОВ ЗАКОН ЩЕ УСКОРИ ПЪТЯ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИТЕ ДО ИКОНОМИКАТА

Министерството на образованието и науката изпълни ангажимента си по Националния план за възстановяване и устойчивост и публикува за обществено обсъждане проект на изцяло нов Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите.

Целта е да бъдат отстранени редица слабости в тази област, която е сред най-важните публични политики на национално и международно ниво, както и да се запълни липсата на регулация на процеса по технологичен трансфер, чиято цел е да изгради връзката между научните изследвания и иноавциите и бизнеса. С измененията в новия Закон се урежда улеснен и значително по-ефективен път за пазарната реализация на научните изследвания и иновациите, което е и предпоставка за създаване на продукти, услуги и технологии с висока добавена стойност. По този начин ще се постигне бързо икономическо възстановяване и ускоряване на икономическия растеж в страната.

Другата цел на новия закон е реализирането на динамична, резултатно ориентирана и ефективна научноизследователска и иновационна система, която да подпомогне преодоляването на негативните тенденции за „изтичане на мозъци” от страната.

Законът за насърчаване на научните изследвания ще уреди принципите, механизмите и инструментите за формиране и провеждане на държавната политика за насърчаване на научните изследвания и иновациите в България, ще помогне за преодоляване на съществуващата към момента липса на координация между отделните секторни политики и ще предложи действащ механизъм за съгласуваност при създаването и прилагането на обща политика за насърчаване на научните изследвания и на иновациите в условията на координация между институциите.
Законът регламентира ролята на всяка от институциите, участващи в процеса на създаване, провеждане и оценка на държавната политика, както и урежда начините за финансовото насърчаване на научните изследвания и иновациите.

С новия закон се създава и Съвет по иновации като консултативен орган към министъра на образованието и науката и министъра на иновациите и растежа. Съветът ще осъществява връзка между научните изследвания и иновациите и ще подпомага съгласуването на националните политики в двете сфери.
Чрез новия Закон за пръв път ще се регламентира работата на Националния иновационен фонд като инструмент за финансиране, като по този начин той ще отговори адекватно на съвременните предизвикателства и нуждите на българската икономика, както и на отделните участници в иновационната екосистема.

Споделете

GoTop