НОВА ЛАБОРАТОРИЯ С ЯМР-АПАРАТУРА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ ЩЕ РАБОТИ В ЦЕНТЪР НА БАН

НОВА ЛАБОРАТОРИЯ С ЯМР-АПАРАТУРА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ ЩЕ РАБОТИ В ЦЕНТЪР НА БАН

Нова лаборатория по спектроскопия на ядрено-магнитен резонанс (ЯМР спектроскопия) бе открита в Института по органична химия с Център по фитохимия на БАН. Това е пореден добър резултат на института в рамките на проекта за Център за компетентност, финансиран по Oперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, каза ръководителят на дирекция „Наука“ в МОН Милена Дамянова. Тази програма подкрепя с над 370 млн. лв. изграждането на 4 центъра за върхови постижения и 10 центъра за компетентност.

ЯМР-спектрокскопията е един от най-прецизните и сигурни аналитични методи за анализ, който се използва не само в медицината, но дава възможност за разширени изследвания и иновации и в редица други области като химия, фитохимия, материалознание, науки за живота. Двата нови ЯМР апарата на фирма Bruker BioSpin в лабораторията ще бъдат използвани основно за анализ на биоресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения и на агро-био отпадъци, за да се характеризират и изучат съдържащите се в тях биологично активни вещества. Целта е изучените вещества да бъдат включени в козметични, фармацевтични и други продукти с висока добавена стойност. Освен това оперативната програма за наука, която се координира от МОН, насърчава взаимодействието между научни, университетски и фирмени звена, както и съвместното използване на уникална апаратура за трансфер на постигнатите знания чрез иновативни продукти към производството, включително за малки и средни предприятия.

При ускоряването на процеса на разработване и внедряване на иновации в икономиката, включително във фармацевтиката и козметичната промишленост, основна роля има връзката между изследователските звена и бизнеса, затова в новия Закон за насърчаване на научните изследвания, който се подготвя в МОН, един от основните акценти ще бъде именно създаването на условия за тяхното сътрудничество и за превръщането на приложните научни разработки в пазарен продукт, напомни Милена Дамянова.

На снимката: Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, Милена Дамянова и директорът на лабораторията в института проф. Павлета Шестакова обсъдиха перспективите на Центъра за компетентност.

Споделете

GoTop