НОВИ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ СРЕЩУ АГРЕСИЯТА НА ПЪТЯ И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

НОВИ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ СРЕЩУ АГРЕСИЯТА НА ПЪТЯ И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

Двадесет и две национални програми за развитие на образованието одобри Отрасловият съвет по образование, който заседава днес в МОН. Две от тях са нови – „Безопасност на движението по пътищата“ и „Без агресия за сигурна образователна среда“.

За първата се предвижда бюджет от над 4 000 000 лв., като целта е формиране и развитие на компетентности за отговорно поведение на децата и учениците, свързани с безопасността на движението по пътищата (БДП). Това ще става чрез подкрепа на обучението по БДП, изграждане на площадки за неговото провеждане, използване на интерактивно приложение за пътна безопасност, както и осигуряване на транспортни средства за превоз на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Предвижда се и възможност в схемите за превоз да бъдат включени и електрически автобуси.

Новата национална програма (НП) за превенция на агресията и тормоза е на стойност 500 000 лв. и е продължение на дейностите, изпълнявани миналата година по модул „Училище без агресия за сигурна училищна среда“ на НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“. Мерките, насочени към създаването на сигурна образователна среда без агресия, ще обхванат по-голям брой училища и ще включват и детските градини.

В националната програма за провеждане на национално стандартизирано външно оценяване са включени и дейности, свързани с подготовка за участие на училищата в международното изследване PISA 2025. Сред тях са изготвянето на примерни теми по рамката на изследването и създаване на банка от задачи в областта на природните науки за подготовка на учениците.

Подобряването на компетентностите на учениците, учителите и ръководните екипи по отношение на киберсигурността и безопасно използване на интернет е нов момент в програмата за осигуряване на информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование. По нея е предвидено също осигуряването на устройства за четене за ученици с дислексия, дисграфия и дискалкулия.

В НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ ще бъдат включени дейности за кариерно ориентиране и консултиране на центровете за подкрепа за личностно развитие и училищата, оборудване и предоставяне на консумативи и материали, спомагащи кариерното ориентиране, и създаване на информационни и методически ресурси за кариерното ориентиране и консултиране.

Национална програма „Иновации в действие“ тази година е с акцент върху училища, въвели нови учебни предмети и интердисциплинарни модули. Предвижда се бюджетът на този нов модул да бъде 1.8 млн. лв.

Нов модули ще има в програмите „България – образователни маршрути“, „Професионално образование и обучение“ и „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“. В дейностите по първата ще се включат българските неделни училища в чужбина, подпомагани от МОН и българските държавни училища в чужбина, като предвиденият бюджет е 500 000 лв. Толкова ще бъде и стойността на Модул „Състезания по професии“ по НП „Професионално образование и обучение“. За дейности, свързани с преодоляването на професионалния хроничен стрес на учителите са предвидени 95 000 лв. по програмата за рехабилитация и профилактика на педагогическите специалисти.

На заседанието на Отрасловия съвет министър Галин Цоков, заместник-министрите, експерти от МОН и социалните партньори обсъдиха също визия за създаване на стандарт за качество в образованието и процедурите по изграждане на STEM кабинети в училищата. Деца от 91 ДГ „Слънчев кът“ раздадоха мартеници на всички участници и ги поздравиха със стихове по случай 1 март.

Споделете

GoTop