ОБЕДИНЯВАТ СЕ ДВА КОЛЕЖА В СТРУКТУРАТА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ОБЕДИНЯВАТ СЕ ДВА КОЛЕЖА В СТРУКТУРАТА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Обединеният технически колеж – София, и Техническият колеж – Казанлък, се обединяват в Технически колеж в структурата на Техническия университет – София.

Постановление за преобразуването беше прието от Министерският съвет по искане на ректора на висшето училище. То е направено въз основа на решение на академичния съвет и положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Целта на обединяването на двата колежа в едно основно звено е консолидиране на структурите и намаляване на административната тежест, с което се постига оптимизиране на финансовите разходи, подобряване на качеството на обучението и на условията за развитие на академичния състав.

С обединяването няма да се променят местоположенията, в които понастоящем се провежда обучението на студентите. Базите в Казанлък, Ботевград, Козлодуй и София се запазват. Не се променят също професионалните направления и специалностите, по които студентите се подготвят за придобиване на степен „професионален бакалавър по…“. Обучението ще се обезпечава от академичен състав на основен трудов договор в Техническия университет – София, обединен в две катедри. За специализираното практическо обучение са привлечени и водещи специалисти от промишлени предприятия.

Утвърденият от Националната агенция за оценяване и акредитация капацитет на звеното е за общо 760 студенти по специалности от професионалните направления „Машинно инженерство“, “Електротехника, електроника и автоматика“ и „Енергетика“.

Споделете

GoTop