ОДОБРЕН Е ПРОЕКТ НА НОВА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПОЛША В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Правителството одобри проект на Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министъра на науката и висшето образование на Република Полша в областта на науката и висшето образование за периода 2018-2022 година.

В изпълнение на междуправителствената спогодба за културно и научно сътрудничество, подписана във Варшава на 25 февруари 1993 г., се сключват програми за секторно сътрудничество. В тази връзка бе подготвена и съгласувана нова програма за сътрудничество, която отразява актуалното състояние на секторите на висшето образование и науката в контекста на членството в Европейския съюз на двете страни.

Новата програма поставя рамката за двустранното сътрудничество с хоризонт следващите четири години (2018-2022 година). В нея се определят квотите за обмен на студенти и докторанти, изучаването на български и полски език в действащите лекторати в университети на двете страни и провеждането на летни училища по език, литература и култура, организирани на реципрочна основа. С документа се насърчава и прякото сътрудничество между висшите училища и научните организации посредством реализация на съвместни проекти. Предвидена е възможност за размяна на делегации на ниво министерство с цел определяне на конкретни приоритетни направления на сътрудничеството.

В програмата са взети предвид реалните възможности на двете страни за образователен и научен обмен и взаимният интерес от по-нататъшно развитие и укрепване на двустранните отношения, регламентирани са и параметрите за финансиране на договореностите.

Споделете

GoTop