ОДОБРЕНИ СА ПРОМЕНИ В ДИФЕРЕНЦИРАНИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ

Правителството одобри промени в начина на определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления.

Необходимостта от корекция на съотношенията в нормативите между отделните професионални направления възниква от създадения към момента дисбаланс във държавното финансиране. При сегашните коефициенти се формират излишъци на средства при финансирането на определени професионални направления като „Медицина“, „Стоматология“ и „Фармация“ и се наблюдават съществени дефицити на средства в определени области на висшето образование (педагогически, хуманитарни, технически и изкуства). Освен това, те не изразяват себестойността на образователния процес на обучаващите се.

Натрупването на огромни финансови ресурси само в определени области на висше образование е показател за нецелесъобразно и неефективно разпределение на средства, което води до явен дисбаланс в системата. Намаляването на диференцираните нормативи за обучение някои професионални направления няма да доведе до липса на средства в нито един аспект на тяхната дейност.

Сред мотивите за промяна е и уеднаквяването на образователната инфраструктура в страната с европейската практика по отношение на държавното финансиране. В изследването на Националния център за информация и документация „Модели на публично финансиране на висшето образование. Нова програма на ЕС за развитие на висшето образование“ е направен анализ на финансирането на висшето образование в редица европейски държави. От него е видна голямата диференциация на финансиране, най-вече на база постигнати резултати в областта на стимулиране на иновациите. Различните области на висше образование също биват финансирани с различни коефициенти и тежести, като отношението между най-силно финансираните професионални направления и най-слабо финансираните не е по-голямо от 5 към 1. При сега действащите в България разпоредби се наблюдава наличие на големи диспропорции между отделните професионални направления. Например, за професионални направления „Медицина“, „Стоматология“ и „Фармация“ диференцираният норматив е с коефициент 9,40, докато при „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“ е 1,00.

Предложените промени са израз на усилията, които Министерството на образованието и науката полага за повишаване ефективността на публичните разходи в системата на висшето образование.

Споделете

GoTop