ОДОБРЕНИ СА ПРОМЕНИ В ИЗИСКВАНИЯТА ЗА „БАКАЛАВЪР” И „МАГИСТЪР” ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ РЕГУЛИРАНАТА ПРОФЕСИЯ „ИНЖЕНЕР В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ”

Правителството одобри промени в наредбите за държавните изисквания за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър“ по специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране”.

Основните промени са свързани с включването на две професионални направления в част „Технологична“ от инвестиционния проект – „Машинно инженерство“ и „Хранителни технологии“, които към момента не попадат в обхвата в наредбите. Взети са предвид конкретни предложения за терминологични уточнения, както и за оптимизиране на минималния хорариум на дисциплините в части „Конструктивна“, „Организация и изпълнение на строителството“ и „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“.

Измененията и допълненията на наредбите са изготвени в сътрудничество с висшите училища, както и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Промените са съобразени с актуалните световни тенденции в образованието в тези области, както и с изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и други подзаконови нормативни актове в тази сфера.

Споделете

GoTop