ОДОБРЕНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЕС В ЧАСТ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвета по конкурентоспособност на Европейския съюз в част „Научни изследвания“, който се проведе на 29 септември в гр. Брюксел. В рамките на заседанието бе приет общ подход по пакет „Хоризонт Европа“, който включва Регламент за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и Решение за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма „Хоризонт Европа“. Предстоят тристранни срещи с Европейския парламент, които ще позволят стартирането на програмата от 1 януари 2021 г.

Дискутирано бе и вътрешното разпределение на бюджета на Рамкова програма „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.), който е в размер на над 85,5 млрд. евро. България подкрепи предложението за увеличаване на бюджета по Действия „Мария Склодовска-Кюри“ с 200 милиона евро, което бе одобрено от Съвета. Според заместник-министър Карина Ангелиева, която участва в заседанието, в следващия програмен период трябва да се направят по-силни взаимовръзки на „Хоризонт Европа“ с други програми на ЕС, а също така и със Структурните фондове и новият механизъм за възстановяване „Next Generation EU“.

Участниците обсъдиха и въпроса за регламентираното присъединяване на трети страни към „Хоризонт Европа“, както и на възможността юридически лица да бъдат изключвани от участие в конкурси за подаване на проектни предложения, когато е необходимо да се гарантира защитата на стратегическите интереси на Съюза и на държавите членки.

Споделете

GoTop