ОКОЛО 45 000 УЧЕНИЦИ СА ВКЛЮЧЕНИ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА ГОДИНА

ОКОЛО 45 000 УЧЕНИЦИ СА ВКЛЮЧЕНИ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА ГОДИНА

Около 45 000 ученици са се включили в занимания по интереси, финансирани със средства от държавния бюджет, през учебната 2022/2023 година. Те се организират в съответствие с желанията на учениците и със съгласието на техните родители, според спецификата на самите занимания и възможностите на училищата. Регистрацията е чрез платформата class.mon.bg, която обединява информация за търсени и предлагани занимания.

Приоритетни в тази дейност са направленията от STEM – „Дигитална креативност“, „Математика“, „Технологии“ и „Природни науки“. Сред желаните направления са още „Изкуства и култура“ „Спорт“ и др. Най-голям интерес учениците проявяват към сценични и танцови изкуства, приложна математика, колективни спортове и др.

Данните съобщи държавният експерт Благовеста Борчева от дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН при откриването на десетия международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2023“.

„Единство на образователния и възпитателния процес за формиране на хуманна ценностна система и подкрепяща среда“ бе темата на конкурса тази година, за който са изпратени разработки от над 250 учители.

„Възпитанието на добродетели в училище днес е и основната задача на МОН. Трябва да имаме личната мотивация, за да бъдем най-добри. Вие сте тези, които остават след часовете в училище, за да подкрепяте деца и ученици да развиват своите таланти“. С тези думи председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева се обърна към учителите, дошли да презентират своите разработки, посветени на извънкласните занимания. Тя посочи, че опазването на здравето на децата и учениците е първи приоритет на училището и коментира актуалната тема за необходимост от справяне с агресията и насилието.

На форума, организиран от Синдиката на българските учители под патронажа на Министерството на образованието и науката и партньори на синдиката, се представят добър педагогически опит в извънкласните и извънучилищните дейности за възпитание в общочовешки ценности, развитие на изследователски интерес и креативно мислене у децата и учениците.

„Основите на хуманната ценностна система се поставят в най-детска възраст“, каза Ваня Стоянова, началник на отдел в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН и специално поздрави представителите на детските градини на форума.

Освен заниманията по интереси, които учениците сами избират по предложение на училищата, държавата осигурява и включване в различни други форми чрез национални програми, бе посочено на форума. Сред тях е Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, чиято цел е да подпомогне формирането на умения за екипна работа чрез участието в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на интересите, способностите и компетентностите на учениците. За учебната 2022/2023 година по двата модула са включени общо 49 745 ученици от цялата страна.

Представени бяха и нови програми, една от които е „България – образователни маршрути“ с бюджет от над 14 млн. лева. Тя ще позволи придобиване на знания за учениците, чрез преживяване извън училището, в реална среда, с посещения на обекти в различни тематични направления.

Гости на откриването на форума бяха началниците на РУО в Добрич и Варна Светлана Василева и Ирена Радева, както директорът на дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна Лилия Христова.

Споделете

GoTop