ОСИГУРЕНО Е ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА КОМПЮТЪРНИТЕ НАУКИ КЪМ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Министерският съвет одобри финансиране в размер на 7 802 200 лева на дейността на Института за научни изследвания в областта на компютърните науки към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2021 г.

Планирано е институтът да бъде включен към обектите на Националната пътна карта за научна инфраструктура. В него ще се провеждат научни изследвания в области на компютърните науки като изкуствен интелект, софтуерна сигурност, адаптиращи се софтуерни системи. Откриването на центъра ще насърчава и работата по научноизследователски проекти, включително с чуждестранни партньори. Очаква се в резултат на работата на института да се повишат както обемът, така и качеството на научните разработки, на базата на които да се създават приложими научни продукти.

В центъра ще се обучават докторанти и ще се подготвят млади учени. Основната мисия на компютърното звено ще е да създаде цяло поколение от компютърни учени и инженери в България, като подготвя млади учени и докторанти. Освен това там ще бъдат привличани водещи учени и студенти, които ще подпомагат правителството в осъществяването на политики, свързани с информационните технологии.

Споделете

GoTop