ОТПУСКАТ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ

Правителството прие допълнение в Постановление № 90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации, с което се отпускат допълнителни средства на висшите училища и на научните организации, в които се обучават докторанти. Стипендиите се предоставят на докторанти, които са български граждани и граждани на държави-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, приети във висши училища и научни организации в страната, субсидирани от държавата, с изключение на докторантите на свободна докторантура.

Допълнителните средства трябва да окажат положително въздействие за привличането и задържането на младите учени в страната, както и за реализацията на докторантите като качествени преподаватели и изследователи. Същевременно се очаква и да допринесат за изпълнението на приетите национални стратегически документи за развитие на науката и образованието.

Ректорите на висшите училища и ръководителите на научните организации утвърждават правила за разпределение на допълнителните средства, разработени от специална комисия, включваща представители на докторантите. Средствата се предоставят на положително атестираните докторанти до 2 месеца след приключване на атестацията им съгласно Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България и се изплащат еднократно въз основа на броя на месеците, за които са атестирани получатели.

Споделете

GoTop