ПОДПИСАН Е АНЕКС КЪМ КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Учителите ще получават по 15 лева за проведен час за допълнително обучение и компенсиране на липсата на занимания с ученици, които учат несинхронно от разстояние в електронна среда. Това предвижда анекс към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, който бе подписан от социалните партньори с МОН. Досега такова възнаграждение бе предвидено само за учителите, които провеждат допълнително обучение на ученици, отсъствали повече от 10 учебни дни от училище поради заболяване, както и за консултиране на такива, които са в самостоятелна форма на обучение по здравословни причини.

На всички работещи в образователни институции, които са преболедували инфекция с COVID-19, ще се осигурят 10 дни платен отпуск допълнително над договорения с работодателя. Средствата за учителите, които заместват свои колеги в отпуск, се осигуряват от Национална програма „Без свободен час“.

Работодателите ще изплащат допълнителни 30 лева месечно за компенсиране на разходите за консумативи, направени за обучение от разстояние.

Увеличението на стандартите за делегираните от държавата дейности по образованието за 2021 г. в размер на 417,8 млн. лв. ще доведе до подобряване на социалния статус на заетите в системата чрез увеличение на индивидуалните работни заплати на педагогически и непедагогически персонал, както и за осигурителни вноски за сметка на работодателя. 57,8 млн. лв. ще са за увеличението на заплатите на непедагогическия персонал с не по-малко от 10 % в т.ч. и за достигане на минималната работна заплата за страната.

Споделете

GoTop