ПОКАНА от Изпълнителна агенция ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

ПОКАНА от Изпълнителна агенция ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ стартира нова процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичната работна група за разработване на „Оперативна програма за наука и образование“ за програмен период 2021 – 2027 г.

Участие могат да вземат организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности и организации на местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи за изпълнение на Подхода „Водено от общностите местно развитие“.

Писмени заявления за участие в избора могат да бъдат подадени в срок до 15 работни дни от датата на публикуване /12.09.2019 г./

Повече информация

Споделете

GoTop