ПОМАГАМЕ НА СЕМЕЙСТВА ОТ МАЛЦИНСТВАТА С БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ И МЕДИАТОРИ

ПОМАГАМЕ НА СЕМЕЙСТВА ОТ МАЛЦИНСТВАТА С БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ И МЕДИАТОРИ

Проектите на Национални програми на Министерство на образованието и науката бяха одобрени от Отрасловия съвет на МОН и в момента са публикувани за обществено обсъждане. В дебата, който предизвика прекратяването на НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“, се появиха спекулации по отношение на приобщаването на учениците от уязвими групи към системата на образованието. Още от 2005 г. към МОН е създаден Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), който подпомага министъра на образованието и науката относно реализирането на политиките, насочени към децата и учениците от етническите малцинства и етнокултурните Пресцентърът на МОН подготви интервю с неговия директор – г-н Лало Каменов.

Между 500 000 и 1 млн. лв. се отпускат на общините по Национална програма за образователна десегрегация всяка година

Г-н Каменов, какви проекти има и финансира ЦОИДУЕМ за образователна интеграция, за да насърчава равния достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства?

ЦОИДУЕМ финансира проекти за образователна интеграция, в това число и за насърчаване на равния достъп до качествено образование, съгласно Стратегическа цел 3 на Програмата за дейността ни до 2024 г. Проектите се одобряват на конкурсен принцип, като ежегодно финансираме детски градини, училища, общини, РУО на МОН и висши училища.

В резултат на проведената през 2022 г. Конкурсна процедура (КП) в момента сме финансирали 45 проекта с максимална стойност до 40 000 лева. Приоритет 3 на КП насърчава равния достъп до качествено образование чрез прилагане на различни мерки за преодоляване на демографски, социално‐икономически и културни бариери. По този приоритет имаме финансирани 8 проекта на обща стойност 220 000 лева през 2022 г., а през следващите 2 години тази сума ще достигне 700 000 лева.

ЦОИДУЕМ осигурява равен достъп до качествено образование и чрез изпълнението на Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десеграгация“, която е с общ бюджет 500 000 лева. Изпълняваме и различни проекти по Финансовия механизъм на ЕИП, ОП НОИР, ОП „Образование“ и други финансиращи програми.

Не е тайна, че трябва да се работи и с родителите. Има ли инициативи, които да включват родители на децата и учениците, за да се подкрепи развитието на децата.?

Процесът на образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства има основополагаща философия образователните мерки да се изпълняват чрез съвместно участие на родителите. Във всички наши инициативи родителите са една от целевите групи и в този смисъл са допустими участници за включване в проектните дейности. Стратегическа цел 3 на Програмата предвижда осигуряване на устойчив процес на образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и етнокултурните общности чрез ефективност на взаимодействието „образователна институция – семейство“.

През 2022 г. сме финансирали 7 проекта на обща стойност 210 000 лева за реализиране на мерки за взаимодействие на образователните институции с родители, съгласно Приоритет 4 на КП. Всеки проект по този приоритет е с максимална стойност до 30 000 лева. Важна роля в процеса на взаимодействие между родителите и образователните институции имат образователните медиатори, затова работим активно и за насърчаване на процеса на институционализиране в образователната система на тази длъжност.

Работата с родителите не се изчерпва само до проектите, които финансираме. ЦОИДУЕМ е партньор на МОН по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ (АПСПО) и в периода 2021 – 2022 г. проведохме 60 мотивационни кампании, 60 разяснителни кампании и 60 тематични обучения, в които взеха участие над 6 800 родители. За изпълнението на тези дейности бяха осигурени 319 500 лева от ОП „НОИР“.

През какви програми на Министерство на образованието и науката се партнира с общините за насърчаване на десегрегацията?

Общините са допустими бенефициенти в конкурсните процедури на ЦОИДУЕМ и могат да кандидатстват за финансиране на проекти по всички приоритети на Програмата до максималния размер от 40 000 лева.

През 2019 г. ЦОИДУЕМ разработи Национална програма подпомагане на общините за образователна десеграгация, която МОН ни възложи да администрираме. Това е единствената програма от Националните програми за развитие на образованието по която общините могат да кандидатстват. Бюджетът на програмата варира между 500 000 и 1 000 000 лева в различните години. Общините могат да финансират различни дейности, като безплатен транспорт, осигуряване на учебни пособия, назначаване на непедагогически персонал (образователни медиатори, помощници на учителите и социални работници в образованието). Безплатният транспорт е насочен към целевата група – деца и ученици, които живеят в отдалечени райони и/или посещават сегрегирани образователни институции, и покрива транспортните разходи до несегрегирани приемни образователни институции в рамките на населеното място.

През 2022 г. финансирахме 12 общини – Бургас, Габрово, Ботевград, Дупница, Самоков, Девин, Берковица, Твърдица, Ардино, Лозница, Попово и Стралджа. Кандидатстваха общо 15 общини, като тенденцията е броя им е да се увеличава ежегодно.

Колко обучения са проведени за деца и ученици с различен етнически произход в населените места чрез осигуряване на допълнителна учебно-възпитателна работа с ученици, които имат пропуски в обучението?

В периода 2022 – 2024 сме предвидили провеждането на 240 обучителни дейности за подкрепа на личностното развитие, в които да бъда включени 800 деца и 1500 ученици. Финансираме провеждането на извънкласни дейности на детски градини, училища, общини и Центрове за подкрепа на личностното развитие.

Обучителните дейности са тематично свързани с развитието на интеркултурната компетентност, повишаване на чувствителността към дискриминационните прояви и придобиване на умения и знания за превенция на тези прояви. Целта е децата и учениците да придобият знания и умения за участие в иновативни педагогически (дидактически и възпитателни) форми за интеркултурно образование.

Колко обучения са проведени и с колко души – помощник-възпитатели, помощник на учителя, образователни медиатори, социални работници, родители, ромски лидери или представители на ромската общност и др. за прилагане на форми и методи на работа за успешно сътрудничество между семейството и детската градина?

В изпълнение на проект АПСПО, са проведени 60 обучения за 225 лица – непедагогически персонал (помощник на учителя, образователни медиатори, социални работници в образованието), на обща стойност 48 000 лева. Обученията се проведоха по изработена за целта и в рамките на проекта „Методика за работа на непедагогическия персонал с родители от уязвими групи“ за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на форми и методи на работа за успешно сътрудничество между семейството и детската градина“.

Предстои провеждането на още 112 обучителни дейности по финансираните 45 проекта през 2022 г. от конкурсната ни процедура. Очаква се 1900 родители да вземат участие в 90 обучения, а 250 лица – непедагогически персонал ще участват в провеждането на други 22 тематични обучения.

Трудно ли се случват мотивационните кампании сред малките общности. Има ли резултат от тях?

Резултатът от провежданите мотивационни кампании сред малките общности е много позитивен. Ключът към успешните кампании е в предварителното установяване на потребности и интереси на тези общности, както и в солидни познания за етнокултурните характеристики на участниците. Програмите задължително трябва да имат иновативна част, включване на образователни и/или информационни клипове и филми, използване на съвременни технологии за решаване на интерактивни задачи и упражнения. Тези похвати повишат интереса на участниците и насърчават тяхното по-активно участие.

Както вече споменах, по проект АПСПО проведохме 60 мотивационни кампании в този формат с участието на хиляди родители. По време на всяка кампания, излъчвахме видео клип на тема „Значението на предучилищното образование за личностното развитие на всяко дете“ от нашия YouTube канал. Оценката на родителската общност беше повече от положителна, особено на родителите от етническите малцинства. В резултат на проведена процедура за подбор, назначихме на граждански договори 20 психолози и 26 мотиватори и проведохме кампании във всички области на България, а бюджетът ни за тази дейност беше 75 000 лева. За мотиватори избирахме авторитетни и изявени личности, по възможност представители на съответната общност.

Присъствах лично на повечето кампании и бях изненадан от активното участие на всички родители и най-вече от факта, че на тези кампании родителите не се деляха по етническа принадлежност. Общият интерес за осигуряване на качествено предучилищно образование обединяваше участниците и ги насърчи да споделят свои идеи и решения на педагогическите специалисти, на РУО и на представителите на общините. Кампаниите дават възможност за директна обратна връзка по много от въпросите вълнуващи родителската общност.

Как се работи за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства?

Стратегическа цел 2 на Програмата ни утвърждава интеркултурната перспектива като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система чрез качествено интеркултурно образование. Финансираме дейности за формиране на знания, умения, нагласи и ценности за интеркултурна компетентност на педагогическите специалисти, непедагогическия персонал, децата, учениците и родителите. Бенефициентите ни изпълняват изследователски дейности, свързани със запазване на културното наследство и етнокултурното многообразие в регионален и национален аспект, клубни дейности за възстановяване и пресъздаване на обичаи и традиции на различните етноси.

Важен аспект за съхраняването на културната идентичност е отбелязването и честването на празниците на различните етнически общностни, затова финансираме участието на деца и ученици във фолклорни фестивали като детски ромски фестивал „Отворено сърце“, Събор на татарите в гр. Добрич, Събор на каракачаните в гр. Сливен и други.

В дейностите за образователната интеграция и интеркултурното образование не участват само и единствено деца и ученици от етническите малцинства и тези от етнокултурните общности, участват всички деца и ученици. Те се реализрат с философия за двупосочност на въздействието на прилаганите мерки, а именно планиране и реализиране, чрез съвместно участие на всички деца, ученици и родители в тези дейности.

Какви проекти ЦОИДУЕМ изпълнява съвместно с чуждестранни партньори?

Едно от направленията на Програмата на ЦОИДУЕМ е разработване и изпълнение на проекти чрез участие в конкурси за привличане на средства извън държавния бюджет.

Към настоящия момент ЦОИДУЕМ изпълнява проект „InSchool“ по Ключова дейност 2 на Програма „Еразъм+“, в партньорство с институции и НПО от Португалия, Испания и Северна Македония. Целта на проекта е изработване на мерки за намаляване на дела на преждевременно напускащите образователните системи ученици.

В партньорство с Факултета по Педагогика към СУ „Св. Климент Охридски“, изпълняваме проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, с партньор СУ „Св.Климент Охридски“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ от ФМ на ЕИП. В рамките на проекта, осъществихме съвместни обучителни дейности с Европейския Вергеланд Център в Осло, който притежава сертификат от Съвета на Европа.

Не на последно място, ЦОИДУЕМ си сътрудничи активно с представителите на Швейцарско-българска програма за сътрудничество, като разработваме проект по програмен компонент 1 „Подобряване на достъпа на уязвими групи и изключени етнически малцинства до образователната система“, Програма „Здраве и образование за всички“ (ЗОВ II) към Тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с включването на ромите и другите уязвими групи“.

Споделете

GoTop