ПРАВИТЕЛСТВОТО АКТУАЛИЗИРА СЪСТАВА НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ

ПРАВИТЕЛСТВОТО АКТУАЛИЗИРА СЪСТАВА НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ

Министерският съвет актуализира състава на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Съставът на Акредитационния съвет се определя въз основа на предложения на министъра на образованието и науката, Съвета на ректорите, Българската академия на науките и Селскостопанската академия. В резултат на направените предложения и преглед на представените автобиографии, както и на наукометричните показатели, съобразно регистъра на академичния състав, поддържан от НАЦИД, се определя и кой влиза в Съвета.

Проф. Елиза Стефанова, заместник-ректор по информационните дейности и академичния състав на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, е новият председател на Националната агенция за оценяване и акредитация, след като изтече мандатът на досегашния председател проф. д-р Петя Кабакчиева и на трима от представителите на висшите училища. Сменен е един от представителите на Министерството на образованието и науката, чийто мандат изтича през месец септември 2023 г. От квотата на Съвета на ректорите вече ще участват чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев от Медицинския университет в Пловдив, проф. д-р Станимир Йотов от Тракийския университет в Стара Загора и доц. Гергана Боянова от УНСС. МОН предложи за свой нов представител доц. д­р Мария Кехайова-Стойчева от Икономически университет – Варна.

Акредитационният съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация се състои от 11 членове – председател и 10 членове – хабилитирани лица от областите на висшето образование, от които единият е и заместник-председател по следакредитационно наблюдение и контрол. Мандатът на председателя, заместник-председателя и на членовете на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация е 6-годишен и председателят не може да бъде назначаван за повече от един мандат. Съставът на членовете включва шестима представители на висшите училища, един представител на Българската академия на науките, един представител на Селскостопанската академия и двама представители на Министерството на образованието и науката.

В съответствие със Закона за висше образование половината от състава на Акредитационния съвет, с изключение на председателя, се обновява на всеки три години от всяка квота. Мандатът на трима от представителите на висшите училища – проф. Данаил Петров от област на висшето образование „Здравеопазване и спорт (Медицина)“, проф. Димитър Греков от област на висшето образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ и проф. Христо Георгиев от област „Социални, стопански и правни науки (Национална сигурност)“, изтича през месец септември 2023 г. Също така мандатът на един от представителите на Министерството на образованието и науката – проф. Зоя Младенова от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки (Икономика)“, изтича през месец септември 2023 г.

Мандатът на останалите членове на Акредитационния съвет на НАОА проф. д-р Владимир Пулков, представител на квотата на Министерството на образованието и науката, представителите от квотата на Съвета на ректорите проф. д.н.к. Мария Шнитер, чл.кор. Мирослав Дачев и доц. д-р Силвия Цветанска, академик Красимир Атанасов, представител на квотата на Българската академия на науките и проф. д-р Венета Кръстева, представител на квотата на Селскостопанската академия, към момента продължава и изтича през 2026 г.

Споделете

GoTop