ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ 1 680 689 ЛВ. ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА 4 ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Министерският съвет одобри 1 680 689 лв. за финансиране на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. Средствата са за извършени вече дейности по стартирали проекти на общините Бургас и Костинброд.

1 656 831 лева се отпускат на община Костинброд за строеж на детска градина за шест групи в град Костинброд, както и за пристрояване и реконструкция на детска градина „Виолина“ в село Петърч. Община Бургас ще получи 23 858 лева за дейности, свързани с изграждане на две нови сгради за филиали на детски градини в бургаския комплекс „Братя Миладинови“ и в кв.“Горно Езерово“.

Чрез Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. се цели да се осигури финансиране за подобряване на материалната база на образователните институции, която да гарантира здравословни и качествени условия на обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Също така изпълнението на програмата е насочено към изграждане на нови, разширение и реконструкция на съществуващи детски ясли, детски градини и училища в страната, с което ще се намали недостигът на свободни места в тях и ще се осигури здравословна физическа среда за осъществяване на отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Ще се създадат предпоставки за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст, както и предвиденото в нормативната уредба на дейностите в училищното образование, организиране на едносменен режим на учебния ден.

Общо 136 проекта бяха одобрени миналата година, след като правителството прие програмата. За нови детски ясли и градини и надграждане на съществуващи бяха одобрени 89 предложения. Предвидено е 41 училища и 6 професионални гимназии да получат средства за нови сгради и учебни корпуси и реконструкция, надстрояване и пристрояване на съществуващите. Предвижда са в рамките на три години да бъдат отпуснати общо 210 милиона лева.

Споделете

GoTop