ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ 13 НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Правителството одобри 13 национални програми, които ще осигурят допълнително финансиране през 2018 г. на политики и мерки за равен достъп до качествено образование. Три от тях са нови – „Заедно за всяко дете“, „С грижа за всеки ученик“ и „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“. Прилагането на националните програми е обезпечено с 63,43 милиона лева.

Програмата „Заедно за всяко дете“ е насочена към повишаване на ефективността в работата на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Програмата цели също така и подобряване на достъпа до предучилищно и училищно образование и качеството му чрез създаване и поддържане на благоприятна образователна среда за стимулиране и устойчиво образователно развитие. Бюджетът по програмата е 450 хиляди лева за учебната 2018/2019 година.

По програма „С грижа за всеки ученик“ с бюджет два милиона лв. ще се работи за повишаване нивото на постиженията по общообразователната подготовка на учениците от прогимназиалния етап на основната образователна степен. Ще се осигурят допълнителни възможности за обучение на учениците, които срещат трудности при постигане на очакваните резултати от обучението и се нуждаят от диференциран или индивидуален подход, съобразени със спецификата на учебния предмет.

Нова е и програмата „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“, която е с бюджет от 28 милиона лева. Тя е насочена към повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование.

Разширява се обхватът на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, с бюджет 9,23 милиона лв., в която са разработени три нови модула: „Музеите като образователна среда“, който цели създаване на по-интересна и привлекателна среда в училищата; „Оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти“ за осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование, чрез професионално и обективно оценяване на проектите на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти; „Осигуряване на ученически шкафчета“ за модернизиране на образователната среда чрез закупуване на шкафчета, в които учениците да държат своите учебници и учебни помагала, с цел олекотяване на ученическите им раници.

Ще продължи и финансирането по десетте национални програми, действали през предходната година. Сред тях са националните програми „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ – 4,2 милиона лв., „Ученически олимпиади и състезания“ – три милиона лв., „Развитие на системата на предучилищното образование“ – 400 хиляди лв., „Обучение за ИТ кариера“ – 400 хиляди лв., „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ – десет милиона лв., „Квалификация“ (позната досега като „Развитие на педагогическите специалисти“) – 800 хиляди лв., „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ – 1,45 милиона лв., „Роден език и култура зад граница“ – 1,5 милиона лв., и „Без свободен час“ – два милиона лв.

Продължава и осигуряването на съвременни информационни и комуникационни технологии и внедряване на иновативни методи на обучение в училища и детски градини, изграждането на рампи и платформи за хора с увреждания, подходящи санитарни помещения, както и разширяване на видеонаблюдението. Обезпечават се средствата за подобряване на условията за експериментална работа по природни науки чрез оборудване на лаборатории, модернизиране на професионалното образование и осигуряване на целодневно обучение на учениците. Гарантират се инвестициите в обучение на талантливи ученици, които участват в национални и международни олимпиади и състезания.

Споделете

GoTop