ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ОДИТНИЯ ДОКЛАД НА ЕК ЗА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Министерският съвет прие актуализиран план за действие по повод констатациите в предварителния одитен доклад на Европейската комисия за Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, предложен от Министерството на образованието и науката. Необходимостта от актуализацията произтича от регистрирания напредък в изпълнение на Плана за действие и от отделянето на Управляващия орган в самостоятелна изпълнителна агенция, което ще доведе до пълно съответствие на системите за управление и контрол.

В края на април т. г. е приет План за действие по предварителен одитен доклад на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. Докладът е изготвен в резултат на одитна мисия на генералните дирекции на ЕК „Регионална и урбанистична политика” и „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване”.

Към момента са изпълнени над 90% от заложените в Плана за действие мерки, които са от компетентността на МОН. Предприети са сериозни действия във връзка с най-критичната констатация на одитния доклад, а именно – гарантиране разделянето на функциите между Управляващия орган на ОП НОИР и МОН като конкретен бенефициент по проектите, финансирани от програмата. Най-ключовото от тях е отделянето на Управляващия орган в самостоятелно звено, Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“, което в най-висока степен ще гарантира неговата функционална независимост.

Споделете

GoTop