ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Министерският съвет прие Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. В нея се дефинират основните правила и източниците на финансиране на дейностите в системата на предучилищното и училищното образование, актуализира се и се обединява обхватът на съществуващите подзаконови нормативни актове, които имат отношение към финансирането на системата на предучилищното и училищното образование. Регулират се и възможностите за провеждане на местните и институционалните политики.

В наредбата са разписани и условията за включване на частните детски градини и училища в системата на държавното финансиране, предоставянето и отчитането на получените от тях средства от държавния бюджет, редът за преустановяване на държавното финансиране и възстановяване на неизразходваните средства. Разработена е и методика за определяне на максималния размер на средствата за дете/ученик, които частните градини и училища, включени в системата на държавно финансиране, могат да събират от родителите за компенсиране на извършени от тях разходи.

С оглед разграничаване на финансирането от държавния бюджет от финансирането от страна на родителите и от други източници, както и за да се избегне свръхфинансиране на дейности, в проекта на Наредба е предвиден механизъм за разделение на общите разходи по източници на финансиране. Включени са и разпоредби по отношение на контрола върху публичното финансиране.

Споделете

GoTop