ПРАВИТЕЛСТВОТО УТВЪРДИ ПРИЕМА И ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019 -2020 ГОДИНА

ПРАВИТЕЛСТВОТО УТВЪРДИ ПРИЕМА И ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019 -2020 ГОДИНА

Правителството утвърди броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации в България за учебната 2019 – 2020 година. Обучението на 43 413 студенти в 37 държавни висши училища ще бъде осигурено. От тях 37 119 места са след средно образование.

С решението се утвърждава и приемът на студенти срещу заплащане в държавните висши училища. Предвидени са 12 805 места, от които 7808 след средно образование. Частните висши училища ще приемат 12 324 студенти, от които 8204 след средно образование.

Местата за докторанти във висшите училища са общо 2 420. За държавните те са 2254, за частните – 166, а за научните организации – 296.

Броят на приеманите за обучение студенти и докторанти е съобразен с оценката на учебната и научната дейност на висшите училища, с данните за реализацията на завършилите студенти и докторанти и с приоритетите за обществено-икономическото развитие на страната. Решението следва утвърдения модел на финансиране на висшите училища, който е ориентиран към резултатите от обучението и потребностите на пазара на труда.

За следващата академична година е предвиден допълнителен прием в 8 професионални направления в рамките на капацитета им. Това са направления с намаляващ брой студенти, но важни за развитието на отделни сектори на икономиката и обществото – „Педагогика на обучението по…“, „Математика“, „Енергетика“, „Физически науки“, „Химически науки“, „Материали и материалознание“, „Химични технологии“ и „Религия и теология“.

В решението се определят 2000 места за българи от чужбина, които ще се обучават по бакалавърски и магистърски програми във висши училища в страната. За докторанти местата са 40. Осигурени са 150 места за обучение на граждани на Република Северна Македония. Приемът е съобразен с предложенията на организации на българските общности в чужбина и българските дипломатически представителства, както и с желанията на кандидат-студентите, изявени по време на информационни дни, проведени в Албания, Косово, Северна Македония, Молдова, Украйна и Сърбия.

Правителството утвърди и таксите за кандидатстване и за обучение на студенти и докторанти за новата академична година. В сравнение с тази учебна година намаление от 17% на таксите за обучение има при ВСУ „Л. Каравелов“-София, при професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”. То се отнася за задочна форма на обучение.

При 13 държавни висши училища размерът на таксите за обучение на студенти се увеличава с от 5% до 63%, или с 30 до 270 лева спрямо размера на таксите за миналата година. Това са Техническият университет – Габрово, Техническият университет – Варна, Националната художествена академия, Икономическият университет – Варна, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, УНИБИТ, НАТФИЗ, и др. Най-голямото увеличение от 63% е на ТУ-Габрово. То е за задочната форма на обучение в техническите науки. При 19 държавни висши училища няма промяна в размера на таксите.

За обучение на докторанти има увеличение на таксите средно с 20% (от 50 до 150 лева) при 5 държавни висши училища – ХТМУ, МУ-Варна, НАТФИЗ, ВТУ „Тодор Каблешков“-София, и УНИБИТ. При 28 висши училища и Българската академия на науките (БАН) няма промяна в размера на таксите за обучение на докторанти спрямо тези от учебната 2018/2019 г.

Таксата за кандидатстване е в размер на 50 лв. в държавните висши училища. В държавните висши военни училища тя е 30 лв. За кандидатстване в БАН и научните организации таксата е също 30 лв.

Предложените такси за учебната 2019/2020 година ще обхванат над 160 000 обучаващи се – 155 000 студенти и 5000 докторанти в редовна и задочна форма в държавните висши училища.

През тази година се очаква около 54 хиляди души да завършат средно образование.

Споделете

GoTop