ПРИЕТ Е ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ФУНКЦИИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ

Правителството прие Правилник за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието (НИО), който предстои да бъде създаден. С него се уреждат правомощията на директора на НИО, правата и задълженията на инспекторите, условията и реда за определянето на външните инспектори, както и организацията на работата на институцията.

Управлението на качеството на образованието е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детските градини и училищата. Степента на изпълнението на държавните образователни стандарти, формулирането на оценка за силните страни в дейността на образователните институции и за аспектите в дейността им, които се нуждаят от подобрение, ще се установява чрез инспектиране. Инспектирането като процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование ще се извършва от Националния инспекторат по образованието.

НИО ще предоставя на министъра на образованието и науката и на Министерския съвет анализ за качеството на образованието в инспектираните детски градини и училища за определен период. Когато в процеса на инспектиране се установят нарушения на нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното образование, НИО ще уведомява съответното регионално управление на образованието за оказване на методическа подкрепа и за предприемане на мерки за подобряване на резултатите.

НИО ще бъде юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерския съвет, а директорът му – второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на МОН.

Споделете

GoTop