ПРИЕТИ СА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТИ

ПРИЕТИ СА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТИ

Правителството одобри общите условия, на които да отговарят кандидатите за преподаватели по български език и литература в чуждестранните университети. Те ще бъдат командировани от държавните висши училища, които имат акредитация в професионални направления от област „Хуманитарни науки“ и сключено споразумение за командироване на преподаватели с Министерството на образованието и науката (МОН).

Срокът за командироване е до две години с възможност за продължение на командироването за още две години при определени условия. Постановлението е в съответствие с визията за засилване, популяризиране и укрепване на позициите на българистиката зад граница, подкрепена на държавно ниво. С дейностите по изпълнението му се цели да се разшири влиянието на българистиката по света и да се създадат възможности за адаптиране към актуалните условия за преподаване на български език в различните чуждестранни университети, научните и учебните центрове, които работят по въпроси, свързани със славистиката, Балканите, Югоизточна Европа, Византия и Близкия Изток, както и с историята и развитието на регионите. Ще се създадат условия за интензивно научно сътрудничество между висши училища с чуждестранни партньори за реализирането на съвместни проекти и инициативи.

МОН ще осигурява чрез трансфер на финансови средства държавните висши училища за обезпечаване на разходите за командировъчни пари, основни трудови възнаграждения и осигурителни вноски на командированите преподаватели. Трансферът за командировъчни пари към висшите училище се предоставя при спазване на условията, регламентирани в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина. В постановлението на Министерския съвет са включени още процедурата за подбор и условията за прекратяване на командироването.

Споделете

GoTop